Kompensasjonsordning 2 - kontantstøtte etter august 2020

Kompensasjonsordning 2 for foretak med stort omsetningsfall dekker perioden etter august 2020. Søknaden skal bekreftes av revisor eller regnskapsfører før utbetaling av tilskudd. 80% av kostnaden med bekreftelsene dekkes opp til 10 000 kroner per søknad.

Publisert:

Oppdateringer

Søknadsportal og veiledning

 

Kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall i perioden etter august 2020

Regelverket for ordningen er fastsatt i:

 • Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020 - i kraft 18.12.2020
 • Forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020

Den nye ordningen var først tiltenkt reiselivsbedrifter, men på grunn av økte smitteverntiltak er den gjort gjeldende for alle. Ordningen bygger i stor grad på kompensasjonsordningen fra i vår som gjaldt for perioden mars - august 2020 - kompensasjonsordning 1. 

 • Foretak med et omsetningsfall på minst 30 prosent i tilskuddsperioden som hovedsakelig skyldes koronapandemien, kan søke om tilskudd 
 • Hvis omsetningsfallet har vært 100 prosent, dekkes 70 prosent av faste uunngåelige kostnader for perioden september/oktober og 85 prosent for november/desember og januar/februar. Hvis foretaket har hatt et lavere omsetningsfall, avkortes tilskuddet forholdsmessig.
  • Ordningen er foreslått forlenget ut juni, med kompensasjonsgrad på 85 prosent, men med mulighet for å redusere kompensasjonsgraden for mai/juni hvis smitteverntiltakene og smittesituasjonen tilsier det. 
 • Faste uunngåelige kostnader beregnes på samme måte som i kompensasjonsordning 1.
 • Omsetningsfall beregnes som utgangspunkt på samme måte som i kompensasjonsordning 1, men det er noen endringer:
  • Det er ikke noen sesong- eller vekstfaktor for beregning av tilskudd i kompensasjonsordning 2.
  • Omorganisering (fusjon/fisjon) behandles på en annen måte.
 • Vilkårene for å omfattes av kompensasjonsordning 2 er i stor grad de samme som i kompensasjonsordning 1.
 • I kompensasjonsordning 2 beregnes omsetningsfall med utgangspunkt i tomånedersperioder, sammenliknet med tilsvarende periode året før. Det vil si at samlet omsetning i september og oktober 2019 sammenlignes med samlet omsetning i september og oktober 2020, og tilsvarende for november/desember og januar/februar.
  • Det er foreslått at periodene mars/april og mai/juni 2021 skal sammenlignes med samme periode i 2019 justert for endring i konsumprisindeksen.
 • Kompensasjonsordning 2 forvaltes av Brønnøysundregistrene. Kompensasjonsordning 1 forvaltes av Skatteetaten

Innsending og frister

Søknader for periodene september/oktober og november/desember kan sendes inn fra 18. januar 2021. Søknadsfristen er 15. juni.

Søknader for perioden januar/februar kan sendes inn fra 15. mars 2021. Søknadsfristen er 15. juni. 

Søknadene sendes inn i et eget søknadsskjema i Altinn. Søknaden skal bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører før den sendes inn.

Bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører

Bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører før søknaden sendes inn, er den viktigste kontrollen i ordningen. Alle som søker må ha bekreftelse. Det er ingen beløpsgrense.

Bekreftelse avgis ved å signere søknaden i Altinn etter at søkeren har signert.  

Deler av utgiftene til bekreftelsen vil bli dekket av ordningen. Søkere som mottar tilskudd vil få dekket inntil 80 prosent av kostnadene til regnskapsfører eller revisor, opp til et beløp på 10 000 kroner per søknadsperiode.