Diverse spørsmål knyttet til kontrolloppstillingen

Som følge av innføring av ny skattemelding (skattemelding for formues- og inntektsskatt) har det vært noe uklarhet knyttet til hvordan revisors plikter og ansvar i forhold til kontrolloppstillingen er påvirket. En kortfattet omtale av dette forholdet ble publisert 28. desember 2022, herunder linker til de relevante meldingene fra Skattedirektoratet.

Publisert:

Kravet om å utarbeide kontrolloppstilling er hjemlet i bestemmelse i Skatteforvaltningsforskriften:

§ 7-2-11.Kontrolloppstillingen

Når arbeidsgiveren leverer sin skattemelding, skal arbeidsgiveren på forespørsel kunne legge frem en kontrolloppstilling over bokførte og innberettede beløp. Kontrolloppstillingen skal være signert av arbeidsgiveren. Har arbeidsgiveren revisor, skal også revisor signere kontrolloppstillingen. Revisor skal sende skriftlig begrunnelse for manglende underskrift til skattekontoret.

I den nye skattemeldingen er det ikke lagt opp til at opplysningene knyttet til kontrolloppstillingen skal sendes inn. For de som sender inn skattemelding for 2022 basert på den tidligere løsningen vil kontrolloppstillingen (RF 1022) fortsatt være et av vedleggene til skattemeldingen.  Med unntak av dette forholdet vil imidlertid revisor plikter og ansvar være det det samme som tidligere, og tilsvarende gjelder for arbeidsgivers plikter og ansvar. Kontrolloppstillingen kan på bakgrunn av dette i alle tilfelle utarbeides i et skjema med samme innhold som RF 1022 og som må signeres av både arbeidsgiveren og revisor. Revisor vurderer i det enkelte tilfelle hvem som kan signere på vegne av arbeidsgiveren.  

Plikten til å utarbeide en kontrolloppstilling foreligger når det er plikt til å levere skattemelding, noe som vil være tilfelle for alle som skal beregne arbeidsgiveravgift etter folketrygdloven i henhold til bestemmelsen i Skatteforvaltningsloven § 8-6 - Skattemelding for arbeidsgiveravgift og finansskatt på lønn. Plikten til å utarbeide kontrolloppstilling er følgelig ikke knyttet til kravet om å levere skattemelding tilsvarende RF 1028 Skattemelding for aksjeselskap m.v. Offentlige etater og skattefrie institusjoner skal imidlertid fra 2022 ikke lenger sende inn kontrolloppstillingen.

Ved levering av RF 1028 Skattemelding for aksjeselskap m.v. har det vært lagt til grunn at dersom kontrolloppstillingen ikke foreligger eller at den inneholder vesentlige feil eller mangler, vil det være krav om at revisor gjør oppmerksom på dette i nummerert brev.  Tilsvarende kan det legges til grunn at kontrolloppstillingen skal foreligge og være signert senest ved innsending av den nye skattemeldingen, og at revisor senest på dette tidspunkt må gjøre oppmerksom på forholdet i nummerert brev. Et vesentlig forhold i denne vurderingen er at innrapporteringen av de oppgavepliktige ytelsene foretas rett etter årsskiftet og at det ikke bør være behov for at avstemmingen i form av kontrolloppstillingen først gjennomføres på et sent tidspunkt. Skatteetaten har angitt 31. mai 2023 som frist for utfylling av kontrolloppstillingen for 2022. For de enheter som ikke leverer RF 1028 Skattemelding for aksjeselskap m.v. eller tilsvarende ny skattemelding kan det likevel være hensiktsmessig at kontrolloppstillingen gjennomgås og signeres samtidig med avleggelsen av årsregnskapet eller revisjonsberetningen. Revisor skal signere kontrolloppstillingen for enheter som har valgt å ha revisjon etter revisorloven også for de enheter som frivillig har valgt å ha revisjon, og det er også krav om at manglende signering eller manglende utarbeidelse av kontrolloppstillingen skal omtales i nummerert brev som også sendes til skattekontoret.

Revisors bekreftelse og signering innebærer både at det ikke er avdekket vesentlige feil og mangler i de regnskapsmessige opplysningene og at det foreligger et betryggende system for registrering og dokumentasjon, herunder oppbevaring av skattetrekksmidler. Forhold som medfører manglende signering skal omtales i nummerert brev så snart forholdet er avdekket, og revisor må påse at det blir foretatt nødvendige tiltak for å rette opp i forholdet innen rimelig tid. Ved vesentlige lovbrudd som manglende overholdelse av reglene for oppbevaring av skattetrekksmidler vil revisor kunne ha plikt til fratreden dersom tiltak ikke foretas innen rimelig tid. Eventuelle konsekvenser for revisjonsberetningen må også vurderes, og det henvises til omtalen i Eksempelsamling revisjonsberetninger.