Relaterte artikler

Alle artikler tagget med Skatt

 • Over en milliard i tvangsmulkt

  Skatteetaten ila i alt 1,018 mrd. kr. i tvangsmulkt i 2017. Av dette er 435,6 mill. kr. (42,7 %) innbetalt.

  20.02.2018

 • Gjeninnfører diettsats

  Arbeidstakere som er på yrkesreise (tjenestereise) som overnatter privat eller på hybel/brakke med kokemuligheter kan likevel motta skattefri diett på kr 88.

  15.02.2018

 • Skatteetaten skal tettere på transaksjonene

  Skatteetaten skal benytte de mulighetene digitalisering gir for å komme tettere på de skattepliktiges transaksjoner og innhente mer informasjon i sanntid. Samtidig må potensialet for forenklinger realiseres og tilliten til Skatteetaten opprettholdes.

  07.02.2018

 • Foreslår nye regler for tips

  Skattedirektoratet foreslår at arbeidsgivere fra 2019 må innrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift på all tips som mottas av ansatte.

  02.02.2018

 • Fusjon av kommandittselskaper

  Fusjon av kommandittselskaper kan ikke gjennomføres uten å utstede vederlagsandeler, skriver Skattedirektoratet i en bindende forhåndsuttalelse.

  28.12.2017

 • Fisjon av selskap med ulike aksjeklasser

  Ved fisjon av et selskap med flere aksjeklasser der aksjene i de forskjellige aksjeklassene har ulik verdi, kan nettoverdiene i selskapet fordeles i samme forhold som aksjenes verdi.

  27.12.2017

 • SAF-T fra 2020

  Bokføringspliktige må fra 1. januar 2020 gjengi elektronisk bokførte opplysninger i standardisert form SAF-T.

  24.12.2017

 • Kostgodtgjørelse fra 1. januar 2018

  Skattedirektoratet har offentliggjort forskuddssatsene for trekk- (og skattefri) kostgodtgjørelse fra 1. januar 2018, dvs. fra det blir innført delvis skatteplikt på godtgjørelsen.

  22.12.2017

 • Elbil-fordeler godkjent av ESA

  Skatte- og avgiftsfritak for el-biler er godkjent av EFTAs overvåkingsorgan (ESA) for tre og seks nye år.

  21.12.2017

 • Sponsing av ideelle organisasjoner

  Skattedirektoratet har avgitt en uttalelse om skatte- og avgiftsrettslige spørsmål knyttet til sponsing av og innsamling på vegne av ideelle organisasjoner.

  27.11.2017

 • Budsjettforliket

  El-bilistene og de frivillige organisasjonene er vinnerne i skattedelen av budsjettforliket.

  23.11.2017

 • Varsel i Altinn - spørreundersøkelse

  Altinn arbeider med å etablere felles retningslinjer for varsling til regnskapsførere og revisorer. De ønsker nå hjelp fra revisorer og regnskapsførere til å svare på noen spørsmål.

  20.11.2017

 • SAF-T – Statusoppdatering oktober 2017

  SAF-T (standard dataformat) vil tre i kraft 1. januar 2020. I denne saken vil vi belyse andre temaer som er vurdert av Skattedirektoratet i brev 31. august 2017 til Finansdepartementet.

  30.10.2017

 • Kildeskatt på utbytte – nye dokumentasjonskrav

  Fra og med 1. januar 2018 kommer det nye regler om når det kan trekkes lavere kildeskatt enn den ordinære satsen på 25 prosent på utbytte fra norske selskaper til utenlandske aksjonærer.

  30.10.2017

 • Revisorforeningen i Finanskomitéen

  Revisorforeningen har deltatt på høringen i Finanskomitéen om stats- og nasjonalbudsjettforslagene. Fremdriften på regnskapslovarbeidet, avvikende regnskapsår, og arbeidende kapital og formuesskatt ble drøftet.

  23.10.2017

 • Beskatningstrender i EU

  EU har offentliggjort en rapport over skattesystemene i de 28 medlemsstatene i EU pluss Island og Norge.

  01.09.2017

 • Rentebegrensningsreglene foreslås endret

  For konsernselskaper har Finansdepartementet forslått å utvide rentebegrensningsregelen til også å gjelde eksterne renter. Revisorforeningen mener at forslaget er mangelfullt utredet og at det derfor ikke bør vedtas slik det foreligger.

  02.08.2017

 • Gaveoverføring ble sett på som realisasjon

  Broren overførte aksjer til søsterens barn samtidig som søsteren overførte aksjer til brorens barn. Gaveoverføringene ble sett i sammenheng slik at det medførte realisasjonsbeskatning.

  07.07.2017

 • Skatteplikt ved utleie av hybler

  Utleie av hybler i et frittstående bygg ble ansett skattepliktig selv om skattyter også hadde en garasje i bygget.

  07.07.2017

 • Salg av boligeiendom eid i sameie

  En sameier kunne selge en bolig skattefritt selv om de tinglyste eierforholdene viste at boligen var eid i sameie med tre andre som ikke bodde i boligen.

  03.07.2017

 • Regelendringer fra 1. juli 2017

  Finansdepartementet har gitt en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. juli 2017 på Finansdepartementets ansvarsområde.

  30.06.2017

 • Tvangsmulkt virker

  Skatteetatens erfaringer hittil tyder på at tvangsmulktordningen virker etter sin hensikt, sier finansministeren i et svar til Stortinget

  15.06.2017

 • Varsel/vedtak om tvangsmulkt sendes ut 8. juni

  Varsel/vedtak om tvangsmulkt blir sendt ut 8. juni. Leveres ikke skattemeldingen innen fristen som er satt i varselet/vedtaket (10-11 dager), begynner tvangsmulkten å løpe.

  02.06.2017

 • Skattefrie selskaper

  Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse om bl.a. utdelinger og konsernbidrag i skattefritt konsern, omorganiseringer og konsekvenser av at selskaper i konsernet endrer status fra skattefri til skattepliktig.

  01.06.2017

 • Mange nyheter i Revidert nasjonalbudsjett

  En skatteinsentivordning for langsiktig investering i gründerselskap og en ny ordning med skattefavorisert individuell sparing til pensjon er to av forslagene.

  11.05.2017

 • Vil oppheve dekning av diett etter sats

  For å oppnå forenklinger for næringslivet mener Revisorforeningen at adgangen til å dekke kostnader til kost, reise og overnatting etter sats må oppheves.

  05.04.2017

 • Forslag til endringer i reglene for naturalytelser

  Revisorforeningen sier i høringssvar til Skattedirektoratets forslag om endringer i regelverket for visse naturalytelser at flere av forslagene innebærer nye rutiner som vil ha betydelige kostnader for næringslivet.

  21.03.2017

 • Sjekkliste skjemaer for fastsetting

  Sjekkliste skjemaer for fastsetting 2016 (tidligere benevnt ligningspapirer) er nå lagt ut. Sjekklistene er en av våre medlemsfordeler og er tilgjengelig for påloggede medlemmer.

  07.03.2017

 • Presiseringer i Skatte-ABC

  Fra «Meldingen om skattefastsettingen for inntektsåret 2016», som Skattedirektoratet publiserte 21. februar 2017, er det grunn til å trekke frem enkelte punkter.

  02.03.2017

 • Søk opp varsler om tvangsmulkt

  Ved å benytte «Avansert søk» i min meldingsboks i Altinn kan man se om man har kunder som er varslet om tvangsmulkt.

  27.02.2017

 • Kopi av varsel om tvangsmulkt

  Revisor og regnskapsfører mottar ikke automatisk varsel om at et selskap ikke har levert skattemeldinger, aksjonærregisteroppgave og andre meldinger til skatteetaten.

  24.02.2017

 • Skatteplikt for kjendiser som deltar i realityprogrammer

  Inviterte kjendiser er skattepliktig for gevinster og premier, men skatteplikten vil trolig ikke gjelde en deltaker som selv har søkt og inntil programmet sendes var ukjent i media. Både kjendisdeltakeren og andre deltakere vil bli skattepliktig for andre utbetalinger.

  08.02.2017

 • Tap for IKEA i Høyesterett

  IKEA ble nektet fradrag for renter på et betydelig konserninternt lån etter de ulovfestede reglene om gjennomskjæring.

  24.10.2016

 • Konserninterne overføringer

  Det er nylig avgitt to uttalelser som gjelder skattefrie konserninterne overføringer mellom filialer av utenlandske selskaper.

  07.09.2016

 • Innbetalt kapital ved konvertering av fordring

  Ved konvertering av fordring settes skatteposisjonen «innbetalt kapital» lik virkelig verdi av fordringen på konverteringstidspunktet, skriver Finansdepartementet i en uttalelse.

  06.09.2016

 • Høyesterettsdom om vedlikeholdskostnader

  Fradrag for såkalt «tenkt vedlikehold» gis bare dersom den aktuelle delens funksjonelle egenskaper opprettholdes, skriver Høyesterett i en fersk dom.

  02.09.2016

 • Skatteplikt på lån fra indirekte eide selskaper

  Skatteplikten på lån fra indirekte eid selskap gjelder bare dersom selskapet er indirekte eid gjennom et deltakerlignet selskap eller der selskapene er i samme konsern etter aksjeloven.

  04.08.2016

 • Det skatterettslige rentebegrepet

  Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse om hva slags kostnader som skal regnes som skattyters gjeldsrenter.

  21.03.2016

 • Virksomhetsgrensen ved utleie

  Utleie av næringslokale på til sammen 660 kvm ble ikke ansett som virksomhet, selv om skattyter i tillegg leide ut privat leilighet og hadde styreverv i næringseiendommens sameie.

  21.03.2016

 • Gevinst ved salg av fritidsbolig

  Det ble skatteplikt på halve gevinsten ved salg av en ideell halvpart av en fritidsbolig som skattyter ervervet sammen med sin tidligere samboer i 2007, men der skattyter overtok samboerens eierandel først for tre år siden.

  21.03.2016

 • Utbyttebeskatning av kapitalnedsettelse

  I en BFU kom Skattedirektoratet til at utbetaling ved innløsning av enkeltaksjer skulle anses som utbytte med plikt til å trekke kildeskatt, selv om eierforholdet mellom aksjonærene ble endret

  15.03.2016

 • Skattedirektoratet kommenterer Herculesdommen

  Også etter Hercules-dommen mener Skattedirektoratet at det kan være grunnlag for å omklassifiserer utbytte til et personlig holdingselskap som lønn til eieren dersom utbetalingen er foranlediget av eierens arbeidsinnsats.

  04.03.2016

 • Innberetning av tips

  Arbeidsgiver kan fortsatt unnlate å innberette tips til servitører selv om tips betales inn til arbeidsgiver via kort, skriver Skattedirektoratet i en uttalelse til NHO Reiseliv.

  18.01.2016

 • Seier for Hercules i Høyesterett

  Det var ikke grunnlag for å beskatte suksesshonorar ("carried interest") som lønn til ledende ansatte i Private Equity-bransjen, selv om beløpet var utdelt som utbytte til deres holdingselskaper.

  17.11.2015

 • Fri kost for utenlandske pendlere

  De norske satsene for verdsettelse av fri kost for polske arbeidstakere skal benyttes selv om kostnadsnivået i Polen er vesentlig lavere enn i Norge, fastslår Høyesterett.

  16.11.2015

 • Unntak fra rentebegrensningsregelen i ANS

  Dersom långiver ved avtale frafaller sin rett til å fremme krav mot deltakerne i et ANS for långivers krav, anses ikke deltakerne å ha stilt sikkerhet for selskapets gjeld. Gjelden omfattes ikke da av rentebegrensningsregelen.

  21.10.2015

 • Tapsfradrag ved gavesalg

  I bindende forhåndsuttalelse 7/2015 kom Skattedirektoratet frem til at skattyter hadde rett til skattemessig fradrag for differansen mellom inngangsverdi og markedsverdi ved gavesalg av en kunstsamling.

  14.10.2015

 • Tilleggsskatt ved tidfestingsfeil

  Høyesterett har presisert hva som regnes som tidfestingsfeil som gir grunnlag for at tilleggsskatt bare skal beregnes av nåverdien av en skattefordel

  13.10.2015

 • Dobbeltbeskatning er ulovlig

  Høyesterett slo fast at et ligningsvedtak måtte oppheves fordi det innebar at samme inntekt ble skattlagt to ganger.

  18.09.2015

 • Betinget skattefritak

  Betinget skattefritak ved ufrivillig realisasjon av en forretningseiendom kan reinvesteres i nytt bygg på en annen tomt.

  07.09.2015

 • Uttaksbeskatning ved overføring av gårdsbruk

  Overføring av gårdsbruk ved gave eller gavesalg med påfølgende bortforpaktning til giveren i en periode før mottakeren begynner med aktiv drift, utløser normalt uttaksbeskatning for giveren.

  01.07.2015

 • Rimelig lån i arbeidsforhold

  Ansatte i bedrifter som tilbys gunstige lån gjennom tjenestepensjonsordning i et forsikringsselskap beskattes ikke for rentefordel etter reglene om rimelige lån i arbeidsforhold.

  11.06.2015

 • Ny seier for Soler

  Høyesterett mente at Erik Soler drev personlig virksomhet ved sin aktivitet i Start Toppfotball AS. Han fikk derfor fradrag for tap ved innfrielse av en garanti på kr. 4,3 millioner som han hadde stilt.

  03.06.2015

 • Søknad om avvikende regnskapsår

  Regnskapspliktige som ikke omfattes av de konkrete unntakene i regnskapsloven § 1-7 første ledd må søke Skattedirektoratet om dispensasjon for å kunne benytte avvikende regnskapsår.

  07.05.2015

 • Høyesterettsdom om innsynsrett

  Ligningsmyndighetene hadde ikke begått en saksbehandlingsfeil i forbindelse med en skjønnsligning ved å bruke et hemmelig sammenligningsgrunnlag som skattyter ikke fikk innsyn i.

  09.04.2015

 • Omvendt mor-datterfusjon

  Finansdepartementet bekrefter at det ikke er krav til kapitalforhøyelse der morselskap fusjoneres inn i heleid datterselskap. Vederlaget til aksjonæren kan i sin helhet bestå av egne aksjer som datterselskapet erverver ved fusjonen.

  17.03.2015

 • Sakskostnader må dekkes av skattyter selv

  Høyesterett kom til at en skattyter bare kan kreve dekning fra statskassen for kostnader til å få endret et ligningsvedtak hvis det er tale om skattyterens egne kostnader

  12.03.2015

 • Ikke fradrag for tap ved ettergivelse av fordring

  Scancem International DA fikk ikke fradrag for tap ved ettergivelse av kundefordringer på 158 millioner kroner på et datterselskap der de eide 75 % av aksjene da Høyesterett mente at tapet ikke var endelig konstatert

  09.03.2015

 • Infrastrukturbidrag skal aktiveres på tomten

  I forbindelse med utbygging av Bjørvika i Oslo måtte utbyggerne betale et infrastrukturbidrag til dekning av utgifter til bygging av veier, broer, gang- og sykkelveier, kaifront med videre. Infrastrukturbidraget må aktiveres på tomten, slår Høyesterett fast i en dom.

  09.03.2015

 • Gavesalg av aksjer

  En far ønsket å gjennomføre et gavesalg av sine aksjer i F AS til sin sønns aksjeselskap (Holding AS). Skattedirektoratet kom i en bindende forhåndsuttalelse til at Far ikke skal beskattes for "gaveelementet".

  29.12.2014

 • Flere BFU om fusjon og fisjon

  Skattedirektoratet har avgitt flere interessante bindende forhåndsuttalelser om fusjon og fisjon i 2014

  29.12.2014

 • Skattefelle når renter legges til hovedstolen

  Utenfor virksomhet gis det ikke fradrag for renter som er tillagt hovedstolen dersom fordringen senere går tapt, selv om långiver har inntektsført rentene, skriver Skattedirektoratet i en uttalelse.

  29.12.2014

 • Høyesterettsdom om deltakeradgang ved overdragelse av fiskefartøy

  Høyesterett kom til at aksjeselskapene også hadde ervervet deltakeradgangene når to fiskefartøy var overdratt fra to enkeltpersonforetak til deleide aksjeselskap. Det forelå derfor skattepliktig realisasjon av deltakeradgangene. Videre skulle verdien av deltakerrettighetene anses som skattepliktig formue i selskapene.

  07.11.2014

 • Vederlag ved overdragelse av fastlegeavtale er goodwill

  Roa Medisinske Senter AS fikk medhold i Høyesterett om at vederlaget som selskapet betalte for å overta retten til kommunalt basistilskudd etter fastlegeordningen ved overtakelse av legepraksis skattemessig kunne klassifiseres som avskrivbar goodwill.

  29.10.2014

 • BFU om bruk av arbeidsgivers bil på tjenestereise

  Skattedirektoratet har avgitt en bindende forhåndsuttalelse som gjelder bruk av arbeidsgivers bil på tjenestereise med overnatting der bilen også benyttes ved kjøp av mat, kjøring til trening og kino under tjenestereisen og der arbeidstakeren har med seg en passasjer.

  24.10.2014

 • Ny Høyesterettsdom om konvertible obligasjoner

  Omgjøring av en konvertibel obligasjon slik at tegningsretten skulle kunne benyttes til å kreve utstedt aksjer uavhengig av fordringen/obligasjonen ble sett på som skattepliktig realisasjon av fordringen.

  23.09.2014

 • Uttaksbeskatning og omdanning

  En virksomhet overført som gave fra far til barna kan omdannes til aksjeselskap kort tid etter overføringen uten at far må uttaksbeskattes for overføringen, slår Skattedirektoratet fast i en bindende forhåndsuttalelse.

  25.08.2014

 • Rentebegrensningsreglene i deltakerlignede selskaper

  Finansdepartementet har avgitt en uttalelse om hvordan reglene om begrensning av fradrag for renter i interessefellesskap skal forstås i de tilfeller et selskap med delt ansvar (DA) har tatt opp lån fra en ikke-nærstående part.

  08.07.2014

 • Endring av konsernbidrag

  Skattedirektoratet har publisert en uttalelse om adgangen til å endre konsernbidrag, bl.a. om det er begrensninger knyttet til hvilke og hvor mange selskaper endringsadgangen omfatter, om det er adgang til å endre konsernbidrag også for etterfølgende inntektsår og virkningene av fusjon eller fisjon.

  30.06.2014

 • Riktig rente på lån fra selskap til aksjonær

  Skattedirektoratet har uttalt at renten på lån fra selskap til aksjonær skal settes lik markedsrenten og ikke lik normrenten for rimelige lån i arbeidsforhold, slik skatteetaten tidligere har godtatt.

  05.06.2014

 • Gevinst- og tapskonto ved konsernbrudd

  Fritatt gevinst etter en konsernintern overføring som skal beskattes dersom konserntilknytningen brytes, kan føres på gevinst- og tapskonto, skriver Skattedirektoratet i en bindende forhåndsuttalelse.

  12.05.2014

 • Differensiert arbeidsgiveravgift i flere kommuner

  Regjeringen foreslår å utvide dagens ordning med differensiert arbeidsgiveravgift med 31 nye kommuner. Samtidig har de nye retningslinjene for regionalstøtte flere sektorunntak enn tidligere, noe som gjør at enkelte næringer må tas ut av ordningen.

  14.03.2014

 • Fradrag for lineære avskrivninger - presiseringer

  Skatt Midt-Norge har kommet med enkelte presiseringer og avklaringer til sitt informasjonsbrev av 20. februar 2014 om fradrag for lineære avskrivninger. Bl.a. skal leietakers fradrag for påkostninger fortsatt føres på post 120 i avskrivningsskjemaet.

  12.03.2014

 • Fradrag for lineære avskrivninger

  Skatteetaten har gjennomført kontroller i virksomheter som har krevd fradrag for lineære avskrivninger og har konstatert at det foreligger en del feil og misforståelser på dette området.

  21.02.2014

 • Høyesterettsdom om aktiveringsplikt

  Letekostnader som Statoil hadde for å oppfylle leteforpliktelser på angolansk og dansk sokkel ble ikke ansett som en del av vederlaget for utvinningstillatelsene. Letekostnadene kunne derfor fradragsføres etter hvert som de påløp uten å måtte aktiveres på lete- og utvinningstillatelsene.

  17.02.2014

 • Etterbetaling fra samvirkeforetak

  Det er bare etterbetalinger som faller inn under samvirkeloven § 27 som er fradragsberettiget etter skatteloven, skriver Skattedirektoratet i en uttalelse.

  14.02.2014

 • BFU - Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital

  Skattedirektoratet la i en nylig publisert bindende forhåndsuttalelse til grunn at skatteposisjonen innbetalt kapital kan overføres fra en aksjeklasse til en annen uten at det blir å anse som realisasjon. Videre ble det bekreftet at utdelt utbytte etter ombyttingen kan klassifiseres som tilbakebetaling av innbetalt kapital og dermed er skattefritt .

  14.01.2014

 • Skatteplikt for andelsvannverk

  Skattedirektoratet har 6. november 2013 avgitt en fortolkningsuttalelse om skatteplikt for andelsvannverk som nyanserer tidligere uttalelse fra 2010.

  18.11.2013