Ikke gjennomskjæring ved utfisjonering av eiendom og etterfølgende aksjesalg

I dom avsagt 12. mars 2014 avviste Høyesterett at utfisjonering av en eiendom til et selskap der aksjene umiddelbart ble solgt skattefritt innenfor fritaksmetoden ga grunnlag for gjennomskjæring.

Publisert:

Dette gjaldt selv om salget var avtalt før fisjonen ble gjennomført.

Saksforholdet

Conoco Philips besluttet i 2003 å selge sitt datterselskap som bl.a. inneholdt en større eiendom i Randaberg, som tidligere hadde vært leid ut til Conoco. I juli 2004 ble salgsoppdraget gitt til en eiendomsmegler og aksjeselskapet ble solgt den 14. januar 2005 med overtakelse 1. mai samme år. Kjøpesummen var 176 millioner kroner. Siden det også var andre eiendeler i selskapet enn eiendommen, ble det avtalt at selskapet skulle fisjoneres før aksjene ble overført. Etter fisjonen var eiendommen den eneste eiendelen i selskapet som ble solgt.

Skattemyndighetene mente at aksjesalget ga grunnlag for ulovfestet gjennomskjæring og salget måtte omklassifiseres fra skattefritt aksjesalg i fritaksmetoden til skattepliktig eiendomssalg.

Tingretten ga oljeselskapet medhold, mens lagmannsretten dømte i favør av staten.

Høyesteretts syn

Høyesterett fant det ikke tvilsomt at skattebesparelse var den viktigste motivasjonsfaktoren for at oljeselskapet valgte en løsning med fisjon og etterfølgende aksjesalg. Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig for gjennomskjæring. Transaksjonene må også være i strid med skattereglenes formål.

Høyesterett kom til at transaksjonen verken var i strid med formålet med fritaksmetoden eller reglene om skattefritak ved fisjon. Som følge av fritaksmetoden overføres ofte fast eiendom mellom næringslivsaktører ved skattefritt salg av aksjer.

Skattemyndighetene har ved vurderingen av eventuell gjennomskjæring i slike saker gjerne lagt avgjørende vekt på om det er tidsmessig nærhet mellom utfisjoneringen av en fast eiendom i et eget selskap og salget av aksjene. Høyesterett avviser at dette er et vurderingsmoment, jf. avsnitt 61 i dommen:


"Staten legger vesentlig vekt på den tidsmessige nærhet i transaksjonene – særlig at fisjonsbeslutningen først ble tatt etter at salget var avtalt. Etter min oppfatning gir ikke tidsmomentet oljeselskapets handlemåte et illojalt preg. Jeg har allerede konstatert at det ikke kan reises innvendinger mot overdragelse av eiendom i form av skattefritt salg av aksjer i et "single purpose"- selskap, heller ikke om selskapet har fått denne egenskapen etter en fisjon. Det lar seg da vanskelig begrunne at en ellers akseptabel fremgangsmåte skal bli illojal og gjenstand for gjennomskjæring bare fordi fisjonen og salget skjer tilnærmet samtidig."

Høyesterett legger også vekt på at lovgiver har vært klar over mulighetene for skattemotiverte omorganiseringer inn i fritaksmetoden, men likevel bevisst valgt å ikke innføre en lovfestet gjennomskjæringsregel. Se avsnitt 66 i dommen:

"I totalvurderingen av om gjennomskjæring skal foretas mener jeg det ikke kan ses bort fra at lovgiveren med åpne øyne har innført et regelverk som innbyr til nettopp den organisasjonsformen og fremgangsmåten som vår sak er et eksempel på. Samtidig har lovgiveren – etter utførlige vurderinger ved to anledninger – avstått fra å lovfeste regler som kunne begrense rekkevidden av skattefritaket dersom det var ønskelig. Ligningsmyndighetene, og domstolene, bør i en slik situasjon etter min oppfatning være varsomme med å anvende den ulovfestede gjennomskjæringsregelen. Jeg viser til det jeg tidligere har uttalt om hensynet til forutberegnelige regler på skatterettens område."

Dommen er enstemmig.

Tidspunkt for uttaksbeskatning

Dommen gjaldt også et annet spørsmål - spørsmål om tidspunktet for uttak av leiekontrakt fra selskapets virksomhet på norsk sokkel, og dermed fra dets særskattepliktige virksomhet etter petroleumsskatteloven. Høyesterett kom til at det ikke var tilstrekkelig til å konstatere uttak at det var truffet beslutning om salg kombinert med etterfølgende forsøk på å skaffe nye leietakere, blant annet for å øke salgsverdien av eiendommen. Først da kontrakten ble frikjøpt i forbindelse med at eiendommen ble solgt, forelå et uttak i lovens forstand.