Gaveoverføring av aksjer til stiftelse

Giver beskattes for gevinst hvis øvrige aksjonærer benytter forkjøpsretten for aksjer som overføres som gave til en stiftelse.

Publisert:

Det var konklusjonen i en bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet.

Saksforholdet

En skattyter planla å gi aksjer som gave til en allmennyttig og ideell stiftelse som har som formål å fremme bosetting og næringsutvikling i lokalmiljøet. Øvrige aksjonærer i selskapet har indikert at de vil gjøre forkjøpsrett gjeldende.

Skattedirektoratets vurdering

Avgjørende for hvorvidt det skal foretas beskatning for den skattepliktige er hvem – giver eller gavemottaker – som i henhold til skatterettslige prinsipper skal tilordnes vederlaget for de aksjene som det utøves forkjøpsrett for.

Utgangspunktet er at mottaker av en gave vil bli eier av denne, også når gaven selges eller overdras videre etter kort tid. Det vil imidlertid bero på en konkret vurdering om når mottakeren kan anses som eier for skattemessige formål.

Om dette spørsmålet skriver Skattedirektoratet:

«Ved salg og annen overføring av aksjer vil det avgjørende være når de vesentligste eierbeføyelsene har gått over på erverver, se Skatte-ABC “Eierbegrepet” punkt 9.1.3. Ved denne vurderingen har det blant annet betydning hvem som har den juridiske retten til å selge og pantsette aksjene og retten til å motta utbytte på aksjene. Det kan normalt legges til grunn at erververen har blitt eier senest fra det tidspunktet denne har blitt registrert i aksjeeierboken.
Slik Skattedirektoratet forstår det vil de øvrige aksjeeierne i selskapet i dette tilfellet utøve forkjøpsrett med den konsekvens at Stiftelsen ikke på noe tidspunkt kan utøve vesentlige eierbeføyelser. Etter Skattedirektoratets syn vil det være en forutsetning for å tilordne løsningssummen til Stiftelsen at denne kan anses som aksjonær for skattemessige formål. Slik Skattedirektoratet forstår det er det i dette tilfellet den skattepliktige som vil være oppført i aksjeeierboken, og det er denne som kan utøve eierbeføyelser frem til en eventuell overføring som utløser forkjøpsretten og som medfører at aksjene overtas av aksjonærene som utøver forkjøpsrett. Utøvelsen av forkjøpsretten innebærer videre at Stiftelsen ikke har rett til å selge eller pantsette aksjene. Innsender har ikke opplyst om andre eierbeføyelser som Stiftelsen kan utøve.»

Skattedirektoratets konklusjon

Etter Skattedirektoratets vurdering vil det i dette tilfellet være den skattepliktige som anses som skattemessige eier av aksjene og som skal tilordnes inntekten ved utøvelse av forkjøpsretten.

Dette innebærer at den skattepliktige vil bli beskattet for aksjeoverdragelsen ved utøvelsen av forkjøpsretten. Dette gjelder selv om beløp som betales ved utøvelse av forkjøpsretten tilfaller Stiftelsen.