Flere skatteendringer blant tiltakene for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset

Regjeringen har fremmet flere forslag til skatteendringer for å bedre situasjonen for næringslivet under virusutbruddet

Publisert:

Mange virksomheter opplever manglende etterspørsel, bortfall av oppdrag og brudd i verdikjeder grunnet utbruddet av viruset Covid-19 (koronavirus). Situasjonen kan føre til midlertidige likviditetsproblemer og underskudd i bedriftene.

Regjeringen har derfor fremmet forslag til en del målrettede skatteendringer for å bedre situasjonen for næringslivet. Disse tiltakene er en del av de samlede strakstiltakene i denne fasen av utbruddet (fase 1).

Det varsles samtidig at Regjeringen kan komme med forslag til andre mer målrettede skatteendringer for bransjer og bedrifter som er spesielt hardt rammet av virusutbruddet (fase 2). Regjeringen vil bl.a. vurdere å utsette fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt for bedrifter. 

Om det viser seg at virusutbruddet får mer omfattende økonomiske effekter og bringer økonomien inn i en ny lavkonjunktur, vil regjeringen vurdere bredere tiltak, herunder skatteendringer, for å opprettholde aktiviteten i økonomien (fase 3).

I denne omgang (fase 1) foreslår Regjeringen følgende skatteendringer mv.:

 • Utsatt betaling av forskuddsskatt. Personlige næringsdrivende som skal betale første termin av forskuddsskatten 15. mars, får utsatt frist for innbetaling til 1. mai. Se pressemelding fra Finansdepartementet.
 • pressekonferanse 15. mars opplyste statsminister Solberg at Regjeringen har besluttet å utsette innbetalingen av arbeidsgiveravgiften som forfaller den 15. mai.
 • En midlertidig adgang til å tilbakeføre inntil 30 mill. kroner av selskapsunderskudd i 2020 mot beskattet overskudd de to foregående årene. Skatteverdien av underskudd i 2020 vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021. Med sikker refusjon av underskuddenes skatteverdi mener Regjeringen det kan bli lettere å få kortsiktige lån i en overgangsperiode.
 • En midlertidig ordning med utsatt betaling av formuesskatt på virksomhetsformue for inntektsåret 2020. Den foreslåtte ordningen gjelder personlige skattytere. Ordningen innebærer at skattyter kan søke om ett års utsatt innbetaling av formuesskatten for inntektsåret 2020 når den forfaller til betaling i 2021.
 • Skattytere som kan sannsynliggjøre at virksomheten vil gå med underskudd i 2020, kan søke om fritak forskuddstrekk eller forskuddsskatt for virksomhetsformue for de gjenstående betalingsterminene i 2020. Ordningen skal vedtas før fristen for forskuddstrekk og betaling av forskuddsskatt 15. mai.
 • Som en midlertidig lettelse til flyselskapene foreslår regjeringen å oppheve flypassasjeravgiften for flyginger i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020.

Av andre tiltak kan nevnes:

 • Regjeringen foreslår å redusere arbeidsgiverperioden ved permittering fra 15 til 2 dager. Behovet for ytterligere endringer i permitteringsreglene vil løpende bli vurdert og eventuelt regulert i forskrift.
 • Det foreslås at det gis hjemmel til å kunne fastsette forskrifter om unntak fra krav til legeerklæring samt fastsette nærmere regler om rett til sykepenger og omsorgspenger ved allmennfarlig smittsom sykdom.
 • Videre foreslås det at statens (trygdens) ansvar for å utbetale ytelser etter folketrygdloven kan utvides i forskrift. Dette omfatter også refusjon til arbeidsgiver.
 • Det foreslås at det gis forskriftshjemmel til å fastsette særlige bestemmelser om permisjon for arbeidstakere (bl.a. sykt barn) ved fare for utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom.
 • Det foreslås videre lovendringer for å hindre at løpende alderspensjon avkortes eller faller bort for pensjonerte helsearbeidere som tar arbeid i helsesektoren i forbindelse med utbruddet av koronavirus.
 • pressekonferanse den 15 mars ble det presentert to nye lånetiltak med en samlet ramme på minst 100 milliarder kroner. Det som blir foreslått er en statlig lånegaranti for nye banklån til små og mellomstore bedrifter samt å gjenopprette Statens obligasjonsfond for de største bedriftene.