Kreditfradrag og inntektsfradrag kan kombineres

Finansdepartementet har foretatt en fornyet vurdering av adgangen til å kombinere kreditfradrag og inntektsfradrag for skatt betalt i utlandet.

Publisert:

I en uttalelse 30. november 2018 la departementet til grunn at skattyter i samme inntektsår ikke kan kombinere kreditfradrag etter skatteloven §§ 16-20 flg. og inntektsfradrag etter skatteloven § 6-15 innenfor samme inntektskategori, men at skattyter kan velge ulik metode for hver inntektskategori.

Departementet har etter en ny vurdering kommet til at skattyter i samme inntektsår kan kombinere kreditfradrag og inntektsfradrag innenfor samme inntektskategori, så lenge det ikke kreves fradrag etter flere regelsett for samme skattebeløp.

Adgangen til å kombinere kreditfradrag og inntektsfradrag, gjelder både for inntekter fra ulike land og inntekter fra ulike kilder fra samme land. Departementet fastholder at reglene ikke kan kombineres slik at det kreves kreditfradrag innenfor rammen av maksimal kredit og inntektsfradrag for den delen av den utenlandske skatten som ikke dekkes av kreditfradraget.

Et inntektsfradrag for skatt som er betalt i utlandet, vil redusere norsk skatt på samlet skattepliktig inntekt og dermed også maksimalt kreditfradrag, jf. skatteloven § 16-21 første ledd. Inntekten som knytter seg til dette fradraget skal ikke tas med i utenlandsinntekten ved beregningen av maksimalt kreditfradrag.