Etterbetaling fra samvirkeforetak

Det er bare etterbetalinger som faller inn under samvirkeloven § 27 som er fradragsberettiget etter skatteloven, skriver Skattedirektoratet i en uttalelse.

Publisert:

Etter skatteloven § 10-50 gis det fradrag for etterbetalinger til medlemmene etter samvirkeloven § 27. Etterbetaling er en utdeling av foretakets overskudd som fordeles på medlemmene i henhold til deres omsetning med medlemmene. 

Samvirkeloven § 27 har følgende ordlyd: 
(1) Vedtektene kan fastsetje at medlemmane kan få utbetalt heile eller delar av årsoverskotet på grunnlag av deira omsetning med foretaket (etterbetaling).

(2) Berre medlemmer kan ha krav på etterbetaling. I salsorganisasjonar av fiskarar som nemnt i fiskesalslagslova § 4 kan også andre som har omsett med organisasjonen, ha krav på etterbetaling. Dei kan også ha økonomiske rettar etter §§ 28 og 29 på linje med medlemmane. 

(3) Etterbetaling kan berre skje av den delen av årsoverskotet som står att etter at det er gjort frådrag for udekka underskot og i tilfelle den delen av årsoverskotet som etter vedtektene skal avsetjast til fond o.a. Det kan ikkje betalast ut meir enn det som vil vere i samsvar med forsiktig og god forretningsskikk."

Hvis det skjer utdelinger uten at vilkårene i samvirkeloven § 27 er oppfylt, vil det etter direktoratets syn derfor ikke foreligge en etterbetaling som kan gi krav på fradrag i henhold til skatteloven § 10 50. Det kan f.eks. være aktuelt hvis det foretas etterbetalinger uten at det foreligger vedtektsfestet hjemmel eller dersom foretaket ikke har et overskudd som kan deles ut det aktuelle året. 

Skattedirektoratet vil presisere dette vilkåret i direktoratets forskrift til skatteloven FSSD § 10-50-4.

Det presiseres at grunnvilkårene i samvirkeloven § 27 må være oppfylt. Det er likevel ikke slik at enhver feil, f.eks. en mindre saksbehandlingsfeil, medfører at utdelingen ikke er en etterbetaling omfattet av skatteloven § 10-50.