Aksjebytte og utflyttingsskatt

En utflyttet skattyter kunne gjennomføre et skattefritt aksjebytte etter skatteloven § 11-11 fjerde ledd uten at det medførte at den beregnede utflyttingsskatten måtte betales

Publisert:

Det var konklusjonen i en bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet, BFU 6/2023.

Saksforholdet

Skattyter eide 100 % av aksjene i AS A, et norsk holding- og investeringsselskap. Han planlegger å flytte til Sveits, hvilket innebærer at det beregnes utflyttingsskatt («Exit-skatt») på den urealiserte aksjegevinsten ved utflyttingen, jf. skatteloven § 10-70. Skattyter har imidlertid krav betalingsutsettelse for den beregnede skatten inntil aksjene realiseres mv., forutsatt at det stilles betryggende sikkerhet, jf. skatteloven § 10-70 syvende ledd.

Etter utflytting planlegger skattyter å gjennomføre et skattefritt aksjebytte etter skatteloven § 11-11 fjerde ledd. Han anså det som mest hensiktsmessig å eie aksjene i AS A gjennom et sveitsisk selskap og ønsket derfor å overføre aksjene i AS A ved tingsinnskudd i et sveitsisk selskap.

Skatteloven § 11-11 fjerde ledd oppstiller bl.a. følgende vilkår for at et slikt aksjebytte kan gjennomføres skattefritt:

  • Minst 90 % av aksjene i må overføres med vederlag i aksjer i et selskap med begrenset ansvar hjemmehørende i en annen stat,
  • Skatteposisjoner på aksjene som overføres videreføres med kontinuitet på vederlagsaksjene etter skatteloven § 11-7

Problemstillingen

Skattyter ønsket en bindende forhåndsuttalelse om:

  • Om det planlagte aksjebyttet kan gjennomføres uten beskatning, jf. skatteloven § 11-11 fjerde ledd.
  • Om aksjebyttet kan gjennomføres uten at retten til betalingsutsettelse for fastsatt utflyttingsskatt bortfaller, jf. skatteloven § 10-70 syvende ledd og FSFIN § 10-70-1 annet ledd.

Skattedirektoratets konklusjon

Skattedirektoratet kom til at aksjebyttet kan gjennomføres skattefritt etter skatteloven § 11-11 fjerde ledd.

Skattedirektoratet kom videre til at aksjebyttet kunne gjennomføres uten at retten til betalingsutsettelse bortfaller. Det ble ved vurderingen lagt avgjørende vekt på formålet med bestemmelsen. Betalingsutsettelsen anses som en skatteposisjon som videreføres på vederlagsaksjene (aksjene i det sveitsiske selskapet).