Fritak fra arbeidsgiveravgift når arbeidsgiver forskutterer lønnskompensasjon

Det er i forskrift fastsatt for fritak for arbeidsgiveravgift når arbeidsgiver forskutterer lønnskompensasjon til permitterte ansatte i forbindelse med covid-19-pandemien.

Publisert:

Forskriften gjelder arbeidsgivere som har forskuttert lønnskompensasjon fra folketrygden til permitterte ansatte ved å utbetale lønn i stønadsperioden.

Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift av lønnskompensasjon som permitterende arbeidsgiver har forskuttert i form av lønn i stønadsperioden. Fritaket gjelder bare så langt arbeidsgiver får refusjon for utbetalt lønn, jf. forskrift 8. april 2020 nr. 757 om midlertidig lønnskompensasjon til permitterte i forbindelse med covid-19-pandemien § 8 og § 9.

Forskriften gjelder fra 20. mars til 31. oktober 2020.