Saldoavskrivninger – når foreligger det ett eller flere driftsmidler

Skattedirektoratet har kommet med en prinsipputtalelse om hvilke kriterier som er sentrale i vurderingen av om det foreligger ett eller flere driftsmidler for avskrivningsformål.

Publisert:

Uttalelsen har i hovedsak større produksjons- og industrianlegg for øyet, men den vil også gjelde mer generelt. 

Skattedirektoratet legger til grunn at ved avgjørelsen av om et objekt som består av flere komponenter utgjør ett eller flere driftsmidler, må det foretas en konkret vurdering hvor flere kriterier inngår. De sentrale kriteriene vil være graden av fysisk og funksjonell integrering mellom komponentene i objektet. Et objekt som fysisk og funksjonelt utgjør en enhet, regnes normalt som ett driftsmiddel. Større objekter som består av flere komponenter som ikke fysisk og funksjonelt utgjør en enhet, skal som hovedregel dekomponeres, dvs. splittes opp i flere driftsmidler. I tilfeller hvor momentene fysisk integrasjon og funksjonell integrasjon trekker i hver sin retning, vil andre momenter, typisk brukstid og forenklingshensyn benyttes som støttemomenter i vurderingen. 

I uttalelsen gir Skattedirektoratet en nærmere redegjørelse for sitt syn på grensedragningen.