Også aksjesparekonto kan omdannes til aksjeselskap

Skattedirektoratet kom til at skattyters aksjehandler, herunder aksjer på aksjesparekonto, var omfattende nok til å utgjøre virksomhet som kan omdannes til aksjeselskap.

Publisert:

Innsender eier en betydelig verdipapirportefølje, som er undergitt hans aktive forvaltning. I perioden fra 2017 til 2021 ble det gjennomført 250 transaksjoner med samlet kjøp om lag 32 MNOK og salg 51,5 MNOK.

Skattedirektoratet mente skattyters verdipapirhandel har preg av å være systematisk og vedvarende, og at aktiviteten er tilstrekkelig omfattende til å tilfredsstille kravene til virksomhet i skattelovens forstand. Virksomheten kan derfor omdannes skattefritt til aksjeselskap

Skattedirektoratet kom videre til at investeringer på aksjesparekonto kan inngå i personlig virksomhet og omdannes til aksjeselskap med skattemessig kontinuitet dersom de øvrige vilkårene (tilstrekkelig omfang og aktivitet), er oppfylt.

Innestående på aksjesparekonto (ASK)

Selve aksjesparekontoen kan ikke overføres til det nystiftede aksjeselskapet, og det som overføres må derfor være aksjer mv. som står på kontoen.

Det er et vilkår for skattefri omdanning at «all virksomhet og det vesentligste av tilhørende eiendeler og gjeld i selskap eller foretak overføres til et nystiftet selskap som har en annen juridisk form», jf. FSFIN § 11-20-1. Hvis innestående på ASK ikke overføres, mente Skattedirektoratet derfor at vilkårene for skattefri omdanning ikke er oppfylt siden overføringen da ikke omfatter all virksomhet og det vesentligste av tilhørende eiendeler og gjeld.

Selve aksjesparekontoen kan ikke overføres til det nystiftede aksjeselskapet. Det som overføres må derfor være aksjer mv. som står på kontoen. For å ivareta den skattemessige kontinuiteten mener Skattedirektoratet videre at netto innskudd på ASK må videreføres som del av inngangsverdien på vederlagsaksjene ved omdanningen. Altså ikke inngangsverdien på de enkelte investeringene på ASK.

Fo aksjer som ikke står på aksjesparekonto er det inngangsverdien på de enkelte aksjene som videreføres som inngangsverdi på vederlagsaksjene.

Kommentar

Skattedirektoratet skriver at det er et vilkår at all virksomhet og det vesentligste av tilhørende eiendeler og gjeld i selskap eller foretak må overføres i forbindelse med en skattefri omdanning og at dette vilkåret innebærer at innestående på en ASK må overføres.

Direktoratet drøfter imidlertid ikke forholdet til FSFIN § 11-20-5 fjerde ledd bokstav b der det heter at aksjer og finansaktiva fritt kan overføres. Denne bestemmelsen har vanligvis vært forstått slik at man i forbindelse med en skattefri omdanning også kan la være å overføre finansaktiva, selv om de har tilknytning til virksomheten som omdannes. Se f.eks. BFU 27/2005 der Skattedirektoratet i forbindelse med omdanning av en investeringsvirksomhet konkluderte med at en skattyter kunne beholde en obligasjonsportefølje privat, selv om den hadde tilknytning til næringen som skulle omdannes. Vi er kritiske til denne delen av BFU 7/2021.