Kombinasjon av kredit- og inntektsfradrag

Finansdepartementet har avgitt en uttalelse om adgangen til å kombinere reglene om kreditfradrag for skatt betalt i utlandet med reglene om inntektsfradrag.

Publisert:

Avhjelping av internasjonal dobbeltbeskatning

Internasjonal dobbeltbeskatning skal som hovedregel avhjelpes ved at det gis kredit i norsk skatt for skatt betalt i utlandet på den samme inntekten eller formuen, jf. skatteloven § 16-20 flg. Kreditfradraget er begrenset til den norske skatten som faller på utenlandsinntekten (såkalt ordinær kredit). De norske reglene er ytterligere begrenset ved at den utenlandske inntekten fordeles på to inntektskategorier (inntekt fra lavskatteland og NOKUS-inntekt samt annen utenlandsinntekt) slik at maksimalt kreditfradrag beregnes separat for hver enkelt kategori.

Skattyter kan også velge at dobbeltbeskatning skal avhjelpes ved å kreve inntektsfradrag for den utenlandske skatten, jf. skatteloven § 6-15. Dette valget kan skattyter ta hvert år.

Når kan kreditfradrag og inntektsfradrag kombineres?

Finansdepartementet mener det følger klart av regelverket at det ikke er adgang til å velge kreditfradrag for den utenlandske skatten innenfor rammen av maksimalt kreditfradrag og samtidig kreve inntektsfradrag for den delen av den utenlandske skatten som ikke dekkes av kreditfradraget.

Det beregnes et samlet kreditfradrag for alle land innen hver inntektskategori. Det er derfor heller ikke adgang til bare å ta med skatten på inntekt fra ett eller noen land i kravet om kreditfradrag og samtidig velge inntektsfradrag for skatten på inntekter fra andre land. 

Reglene åpner altså ikke for at man kan velge ulik metode for inntekter som inngår i den samme inntektskategori. Det er imidlertid adgang til å velge ulik metode, (dvs. kredit- eller inntektsfradrag) for hver av de to inntektskategoriene. Når skattyter velger ulik metode for de to kategoriene, må inntektsfradraget for utenlandsk skatt komme til fradrag i globalinntekten før man beregner maksimalt kreditfradrag.