Skattedirektoratet kommenterer Herculesdommen

Også etter Hercules-dommen mener Skattedirektoratet at det kan være grunnlag for å omklassifiserer utbytte til et personlig holdingselskap som lønn til eieren dersom utbetalingen er foranlediget av eierens arbeidsinnsats.

Publisert:

Hercules-dommen (Høyesteretts dom av 12. november 2015) gjaldt tilordning og klassifisering av såkalt «carried interest» ‒ en resultatbasert utbetaling i fondsforvalterbransjen. Partene var enige om at utbetaling av carried interest skulle anses som virksomhetsinntekt.

For Høyesterett var spørsmålet for det første om denne inntekten for skatteformål skulle tilordnes General Partner (GP) eller forvalterselskapet Herkules (Herkules). For det andre var spørsmålet om inntekten skulle klassifiseres som arbeidsinntekt og tilordnes de tre prinsipalene.

Flertallet i Høyesterett kom til at inntekten skulle tilordnes GP. To dommere var enige med Staten i at inntekten skulle tilordnes Herkules. En enstemmig Høyesterett kom til at inntekten ikke kunne klassifiseres som arbeidsinntekt for de tre prinsipalene. 

Tilordningsspørsmålet

I sin domskommentar skriver Skattedirektoratet at Herkules-dommen gir veiledning ved den skatterettslige vurdering av godtgjørelsesstrukturen i fondsforvaltningsvirksomhet. I saker der det er en general partner som formelt og reelt har krav på carried interest, skal carried interest tilordnes dette selskapet.

Skattedirektoratet presiserer at Høyesterett ikke gikk nærmere inn på om deler av godtgjørelsen kunne vært tilordnet forvalterselskapet etter skatteloven § 13-1. Dersom vederlaget til General Partner og forvalterselskap ikke er fordelt i forhold til verdien av de tjenester selskapene har ytet, vil det kunne være aktuelt å omfordele vederlaget mellom selskapene i henhold til det grunnleggende armlengdeprinsipp i skatteloven § 13-1, skriver Skattedirektoratet.

Spørsmålet om klassifisering som arbeidsinntekt

Dersom eier av en holdingstruktur lar morselskapet motta utbytte i en situasjon hvor utbetalingen er foranlediget av eierens arbeidsinnsats kan det være aktuelt å klassifisere utbyttet som arbeidsinntekt og endre tilordningen, skriver Skattedirektoratet i domskommentaren. Det er en forutsetning for omklassifisering fra utbytte til arbeidsinntekt at utbetalingen kan anses vunnet ved arbeid. Det er den privatrettslige realiteten som er avgjørende.

Etter Høyesteretts dom legger Skattedirektoratet til grunn at der nøkkelmedarbeidere er reelle eiere i en virksomhet, og utbetalingen må anses som avkastning av virksomheten og ikke eiernes arbeidsinnsats, er det ikke grunnlag for klassifisering til arbeidsinntekt og endret tilordning.

Kommentar

Skattedirektoratet legger altså til grunn at også etter Hercules-dommen kan det være grunnlag for å omklassifisere utbytte til et holdingselskap som lønn til aksjonæren dersom utbyttet er foranlediget av eierens arbeidsinnsats. Se Skattedirektoratets uttalelser avgitt 24. mars 2009 og 6. juni 2013.