Ikke grunnlag for skatteamnesti

Høyesterett kom til at vilkårene for såkalt «skatteamnesti» ikke var oppfylt for en advokat som hadde sendt anmodning til skattemyndighetene om frivillig retting.

Publisert:

På det tidspunktet hadde imidlertid revisor allerede meldt fra, noe advokaten ikke var klar over.

Spørsmålet i saken var om forholdet falt inn under bestemmelsen i ligningsloven § 10-3 nr. 2 bokstav c som lyder:

Tilleggsskatt fastsettes ikke

d)           når skattyter frivillig retter eller utfyller opplysninger som er gitt eller lagt til grunn tidligere, slik at det kan beregnes riktig skatt. Dette gjelder ikke hvis rettingen kan anses framkalt ved kontrolltiltak som er eller vil bli satt i verk, eller ved opplysninger som ligningsmyndighetene har fått fra andre. Tidligere ilagt tilleggsskatt faller ikke bort.

Bestemmelsen er videreført i skatteforvaltningsloven § 14-4 bokstav d.

Hvis vilkårene for skatteamnesti er oppfylt, ville også fengselsstraffen for det samme forholdet falle bort, se Høyesteretts dom 27. august 2012.

Saksforholdet

En tidligere advokat ble i lagmannsretten dømt til fengsel i tre år og åtte måneder for skatte- og avgiftsunndragelser. Advokaten unndro gjennom mange år rundt 12,5 millioner kroner i skatt og 5,5 millioner i merverdiavgift ved bruk av fiktive fakturaer. Han ble avslørt av kolleger, som påla ham å varsle sin revisor og opplyste at de ville varsle skattemyndighetene hvis han ikke gjorde det selv.

Advokaten sendte anmodning til Skatt øst om frivillig retting. På det tidspunktet hadde imidlertid revisor allerede meldt fra, noe advokaten ikke var klar over.

Høyesteretts vurderinger

Høyesteretts flertall (tre dommere) kom til at rettingen ikke var «frivillig» og at vilkårene for skatteamnesti derfor ikke var oppfylt. Da skattyter sendte anmodning om frivillig retting visste han at revisor så seg forpliktet til å varsle skattemyndighetene. I en slik situasjon mente flertallet at rettingen ikke kan anses å ha skjedd «frivillig».

To dommere dissenterte. De mente dersom en person av andre grunner enn de som følger av andre punktum i bestemmelsen føler seg «tvunget» til å rette tidligere opplysninger, må dette likevel anses frivillig i lovens forstand. Da skattyter sendte inn anmodning om frivillig retting var han ikke klar over at revisor allerede hadde varslet skattemyndighetene.