Pensjonsforpliktelser ved overdragelse av virksomhet

Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse om skattemessig behandling av underfinansierte pensjonsforpliktelser i forbindelse med overdragelse av virksomhet

Publisert:

I forbindelse med overdragelse av virksomhet ved "innmatsalg" overtar kjøper gjerne også pensjonsforpliktelser knyttet til de ansatte som følger virksomheten. Avtalen kan innebære at erverver trer inn i forpliktelser og rettigheter etter eksisterende pensjonsordninger for de ansatte, og vil omfatte både pensjonsmidler og underfinansierte forpliktelser.
 
Kjøper og selger vil ha foretatt en verdsettelse av pensjonsforpliktelsen ved overdragelsen, inkludert en eventuell underdekning som en overtakelse av gjeld ved oppgjøret mellom partene. Skattedirektoratet forutsetter at det foreligger en uavhengig aktuarberegning som viser en verdi på forpliktelsen ved overdragelsen.

Pensjonsforpliktelsen behandles særskilt ved fastsettelse av salgsvederlag og inngangsverdi ved salget og kjøpet av virksomheten.

Skattedirektoratet konkluderer med at selger kan fradragsføre verdien av pensjonsforpliktelsen i salgsåret som en skattemessig kostnad/tap på selgers hånd.

Tilsvarende må kjøper av virksomheten inntektsføre beløpet. Det gis tre alternativer for inntektsføring:

  • Vederlaget kan inntektsføres i kjøpsåret
  • Kjøper kan inntektsføre i takt med innbetaling til pensjonsordningen. Dette forutsetter at skattyter årlig aktuarberegner og dokumenterer hvor mye av årets premie og avkastning av pensjonsmidlene som vedrører den overtatte forpliktelsen. Dette må gjøres hvert år.
  • Kjøper kan inntektsføre vederlaget lineært over 5 år

Den nærmere føring finner sted i skjema RF-1217 Midlertidige forskjeller.