Ikke fradrag for anleggsbidrag

Lagmannsretten kom til at skattyter ikke hadde krav på fradrag for betalt anleggsbidrag til nettselskap, verken direkte eller gjennom avskrivninger.

Publisert:

Molde Storsenter AS oppførte i 2009 to forretningsbygg på et slakterianlegg de hadde kjøpt. I forbindelse med oppføringen av de nye byggene måtte selskapet betale et såkalt anleggsbidrag på ca. 1,9 mill. kroner til nettselskapet for å få utvidet kapasitet på strømnettet. Anlegget (trafostasjon) er nettselskapets eiendom.

Anleggsbidrag

Anleggsbidrag er et investeringstilskudd som betales av kunden til nettselskapet når nye kunder skal knytte seg til strømnettet, eller når eksisterende kunder ønsker økt uttak, og det er nødvendig å bygge ut eller forsterke strømnettet. Nettselskapenes adgang til å kreve anleggsbidrag for å dekke disse investeringskostnadene følger av egen forskrift. Anleggsbidrag må skilles fra tilknytningsavgift som er en engangskostnad som betales når et nybygg eller nytt anlegg knyttes til strømnettet første gang.

Skatteklagenemnda og tingretten

Etter et bokettersyn kom skattemyndighetene til at anleggsbidraget måtte aktiveres uten avskrivninger. Selskapet hadde avskrevet anleggsbidraget på saldo for forretningsbygg. Skattekontorets vedtak ble fastholdt av skatteklagenemnda og tingretten.

Lagmannsretten

I likhet med tingretten og skatteklagenemnda kom lagmannsretten til at det ikke forelå fradragsrett verken direkte eller ved avskrivninger. Retten mente kostnadene ikke var en pådratt kostnad da selskapet ved å betale anleggsbidraget hadde fått en motytelse med varig verdi (utover betalingsåret) til økt strømkapasitet i nettet. Denne verdien må aktiveres.

Denne økte verdien kunne heller ikke avskrives. Retten til økt strømkapasitet er ikke tidsbegrenset og verdiforringes ikke ved slit og elde. Det er dessuten nettselskapet som er eier og har vedlikeholdsansvaret for trafoanlegget og det er kun eier av et driftsmiddel som eventuelt kan kreve avskrivninger.