Skattemessig behandling av aksjeincentivmodell

Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse om en type aksjeincentivmodell hvor den ansatte kun betaler en andel av kjøpesummen ved erverv og hvor den resterende delen av kjøpesummen skal gjøres opp ved realisasjon av aksjen.

Publisert:

Kruse Smith-modellen

Dette kalles ofte «Kruse Smith-modellen» etter Høyesteretts avgjørelse i Rt. 2000 s. 758 som gjaldt en incentivordning hvor ansatte tegnet aksjer i selskapet til pålydende, kr 10. Aksjenes matematiske verdi var kr 143. Samtidig ble det avtalt at dersom den ansatte sluttet i selskapet skulle aksjene overdras til hovedaksjonæren til matematisk verdi på salgstidspunktet, men med fradrag for differansen ved ervervet, kr. 133.

Høyesterett kom til at salgssummen ikke skulle beskattes som arbeidsinntekt. Retten tok ikke stilling til om det forelå underpris ved ervervet.

I Pre Finans-dommen (Rt. 2000 s 1739) kom imidlertid Høyesterett til at en aksjegevinst skulle skattlegges som arbeidsinntekt. I den saken hadde de ansatte ikke foretatt noene reell kapitalinvestering og var i realiteten sikret mot tap. 

Reelt lån

Ved incentivordninger som bygger på Kruse Smith-modellen vil det foreligge en skattepliktig underpris ved ervervet med mindre differansen mellom det som betales ved ervervet og markedsprisen for skatteformål kan anses som et reelt lån/kreditt.

Som et utgangspunkt vil det foreligge et lån dersom den ansatte har fått eierskap til aksjene med en forpliktelse til å betale resterende del av kjøpesummen på et senere tidspunkt. Det kan foreligge et lån selv om restvederlaget først skal gjøres opp ved realisasjon av aksjene.

Tilbakebetalingsforpliktelsen må være reell og ubetinget. Hvis det f.eks. avtales at restvederlaget ikke skal betales med mindre den ansattes gevinst på aksjene minst dekker betalingsforpliktelsen, kan det ikke sies å foreligge en ubetinget betalingsforpliktelse.

Hvis forpliktelsen til å betale resterende kjøpesum ved realisasjon av aksjene ettergis, vil ettergivelsen innebære en skattepliktig fordel vunnet ved arbeid.

Rente

Fordel i form av rimelig rente på lån er skattepliktig som fordel vunnet ved arbeid når lånet er foranlediget av arbeidsforholdet. Lånet vil som hovedregel være omfattet av reglene om rimelige lån i arbeidsforhold når det er gitt av arbeidsgiver, jf. skatteloven § 5-12 fjerde ledd og FSFIN § 5-12 A.

Indirekte eie

Den ansatte tilordnes og skattlegges for fordelen selv om det er et selskap eid av den ansatte som erverver aksjene. Det samme gjelder beskatning av eventuell rentefordel.

Ved indirekte eie skal utbytte og gevinst tilordnes den ansattes aksjeselskap og vil være omfattet av fritaksmetoden. Vær oppmerksom på at skattemyndighetene etter en konkret vurdering i enkelte tilfeller kan tilordne deler av utdelt utbytte til holdingselskapet som lønn til ansatte, jf. Skattedirektoratets uttalelse 6. juni 2013.

Dersom en ansatt er skattlagt for en fordel som har tilfalt den ansattes selskap, kan det beløpet den ansatte er skattlagt for tillegges inngangsverdien og innbetalt kapital på aksjene i (holding)selskapet. Se Skattedirektoratets uttalelse 22. februar 2016.

Erverv fra andre enn arbeidsgiver

Eventuell underpris ved erverv av aksjer er skattepliktig som fordel vunnet ved arbeid selv om aksjene er ervervet fra en annen aksjonær og ikke fra arbeidsgiver. Det samme gjelder andre fordeler som ledd i eller som følge av incentivordningen, f.eks. gunstige lånevilkår eller ettergivelse av gjeld.