Skattedirektoratet korrigerer uttalelse om aksjeincentivordning

Skattedirektoratet krever ikke lenger at kredittytelsen skal være ubetinget ved aksjeincentivordninger etter den såkalte Kruse Smith-modellen.

Publisert:

«Kruse Smith-modellen» har fått navn etter Høyesteretts avgjørelse i Rt. 2000 s. 758 som gjaldt en incentivordning hvor ansatte tegnet aksjer i selskapet til pålydende, kr 10. Aksjenes matematiske verdi var kr 143. Samtidig ble det avtalt at dersom den ansatte sluttet i selskapet skulle aksjene overdras til hovedaksjonæren til matematisk verdi på salgstidspunktet, men med fradrag for differansen ved ervervet, kr. 133.

Høyesterett kom til at salgssummen ikke skulle beskattes som arbeidsinntekt. Høyesterett anså imidlertid at det forelå en fordel i form av kreditt på differansen mellom virkelig verdi og kostprisen (tegningskursen).

Skattedirektoratets uttalelse 1. januar 2022 gjelder forskjellige problemstillinger knyttet til aksjeincentiver etter «Kruse Smith-modellen». I et av punktene i uttalelsen argumenterte Skattedirektoratet for at kredittytelsen (underprisen) etter modellen må anses som skattepliktig med mindre kredittytelsen er ubetinget. Dersom kredittytelsen reduseres eller faller bort hvis aksjene faller i verdi er man utenfor modellen, mente Skattedirektoratet. Denne delen av uttalelsen har vært kritisert.

Dette har Skattedirektoratet nå gått tilbake på. Det kan ikke stilles strengere krav for å anerkjenne kredittytelsen for skatteformål enn det Høyesterett gjorde.

Oppsummert gjelder nå følgende:

  • Er det ikke avtalt rente (eller den er lavere enn normrenten), vil fordelen være lønn for de ansatte etter reglene for rimelige lån i arbeidsforhold.
  • Dersom gjeldsforpliktelsen reduseres eller bortfaller fordi aksjene faller i verdi, vil ettergivelsen være en skattepliktig fordel for de ansatte (lønn).
  • Utbytte og gevinst på de tildelte aksjene som tilfaller den ansatte beskattes etter aksjonærmodellen. Både kontantvederlaget og restvederlaget (kreditten) inngår i inngangsverdien og innbetalt kapital på aksjene.
  • For utbytte må det imidlertid tas forbehold for aksjer som den ansatte eier indirekte gjennom et selskap hvis utbytte i realiteten er vederlag for arbeid. Se Skattedirektorats uttalelse 6. juni 2013.