Nye avklaringer om Skattefunn og foretak i økonomiske vansker

Overkurs skal likevel regnes som «tegnet kapital» og vurderingen av om foretaket regnes for å være i økonomiske vansker skal skje på både konsern- og selskapsnivå.

Publisert:

Dette følger av en ny uttalelse fra Finansdepartementet om Skattefunn til foretak i økonomiske vansker («kriserammet virksomhet») avgitt 30. oktober 2020. På disse punktene avviker uttalelsen fra det Finansdepartementet tidligere har uttalt.

Skattefunn og foretak i økonomiske vansker

Etter forordning (EU) nr. 651/2014 (GBER) artikkel 1 pkt. 4 bokstav c er det forbud mot å gi offentlig støtte til «foretak i vanskeligheter». Dette omfatter bl.a. selskaper som har tapt mer enn halvparten av den tegnede kapitalen som følge av akkumulerte tap. 

Vurderingen av om foretaket er i økonomiske vansker skal skje på det tidspunktet Norges Forskningsråd godkjenner søknaden. I utgangspunktet legges sist avlagte regnskap til grunn ved vurderingen, men det er adgang til å legge til grunn en mellombalanse med balansedato før godkjenningen.

Konsern

ESA gir uttrykk for at vurderingen av om foretaket oppfyller kriteriene for å anses å være i vanskeligheter i utgangspunktet skal foretas på gruppenivå (konsernnivå), men at den samme vurderingen også må gjøres for det enkelte selskap som søker om støtte.

Dersom selskapet (og ikke konsernet) er i økonomiske vansker, kan konsernet tilføre selskapet tilstrekkelig kapital for å rette opp i forholdene.

Finansdepartementet legger til grunn at en slik oppretting fra konsernet må være gjennomført senest på det tidspunktet Norges Forskningsråd godkjenner søknaden.

Overkurs regnes som «tegnet kapital»

I forordningen står det at overkurs (share premium) skal tas med «hvor relevant» («where relevant»). I uttalelsen 26. februar 2020 la departementet til grunn at aksjekapital ikke omfatter overkurs.

I en uttalelse til Nærings- og fiskeridepartementet har imidlertid ESA lagt til grunn at overkurs skal medregnes på samme måte som aksjekapital. Med overkurs menes overkurs som fremkommer fra det avlagte årsregnskapet, skriver Finansdepartementet.

Virkningstidspunkt

Uttalelsen avviker på viktige punkter fra det Finansdepartementet tidligere har uttalt. Departementet uttaler i den forbindelse at fortolkningene i departementets brev fra 26. februar 2020 kan legges til grunn for søknader godkjent av Norges forskningsråd i 2019 og 2020 forsåvidt gjelder inntektsårene 2019 og 2020.

Søknader som godkjennes i perioden 1. januar til 30. juni 2021

I forbindelse med korona-pandemien har EU/ESA fastsatt en midlertidig regel om at foretak som ikke var i økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019, likevel kan motta støtte. Dette får virkning for søknader om Skattefunnstøtte som er godkjent etter 31. desember 2019.