Flere avklaringer om Skattefunn og foretak i økonomiske vansker

Vurderingen av om et selskap er kriserammet skal skje på konsernnivå, overkurs regnes ikke som «tegnet kapital» og det kan tas hensyn til egenkapitaltransaksjoner.

Publisert:

Dette er bare noen av en rekke avklaringer Finansdepartementet ga i en uttalelse til Skattedirektoratet den 26. februar 2020.

Forbud mot offentlig støtte til foretak i økonomiske vansker

Etter forordning (EU) nr. 651/2014 (GBER) artikkel 1 pkt. 4 bokstav c er det forbud mot å gi offentlig støtte til «foretak i vanskeligheter». Dette omfatter bl.a. selskaper som har tapt mer enn halvparten av den tegnede kapitalen. Se nærmere i artikkel 2 pkt 18 i forordningen om hvilke foretak som anses å være i vanskeligheter.

Tidspunktet for vurderingen av om foretaket er i vanskeligheter er datoen Norges Forskningsråd foretar beslutning om godkjenning av forskningsinnholdet i Skattefunn-søknaden.

Hvilket regnskap som er grunnlaget for vurderingen

Det er det sist avlagte regnskapet, eller næringsoppgave for bedrifter uten regnskapsplikt, forut for Norges Forskningsråds godkjenning som er grunnlaget for vurderingen.

En kan likevel legge til grunn en mellombalanse der balansedato er mellom sist avlagte regnskap, men før Norges Forskningsråds godkjenning. Det kreves ikke at mellombalansen er godkjent av revisor.

Unntaket for små og mellomstore bedrifter (SMB) som har eksistert i mindre enn tre år

Det er unntak fra kravet til egenkapital for selskaper som har eksistert i færre enn tre år regnet fra datoen selskapet ble registrert til datoen for Norges Forskningsråds godkjenning av selskapets søknad.  

Unntaket for SMB-foretak som har eksistert i færre enn tre år gjelder ikke for foretak som er insolvent eller har mottatt krisestøtte.

Regnskap på konsern- eller selskapsnivå

Finansdepartementet legger til grunn at vurderingen av om foretaket anses å være i vanskeligheter, skal skje på konsernnivå for selskap som inngår i konsern. Et selskap inngår i et konsern dersom foretaket i sist avlagte regnskap var konsolidert linje for linje inn i et konsernregnskap.

Departementet tar imidlertid forbehold da det har bedt ESA om en avklaring om dette er riktig forståelse.

Vurderingen av om selskapet er insolvent gjøres imidlertid på selskapsnivå. Dette gjelder også foretak som inngår i et konsern.

Måling av aksjekapital og akkumulerte tap

Foretak anses for å være i vanskeligheter dersom akkumulerte tap etter fradrag for reserver overstiger halvparten av tegnet aksjekapital. Med aksjekapital forstås bare det som i regnskapet er ført som aksjekapital eller selskapskapital. Ved kapitalnedsettelse mot tap mv. er det altså den gjenværende kapitalen etter nedsettelsen som regnes som tegnet kapital.

Aksjekapital skal ikke omfatte overkurs, skriver departementet. Dette i motsetning til hvordan de fleste inntil nå har forstått forordningen.

Det er altså bare i de tilfeller udekket tap fratrukket annen innskutt egenkapital og overkurs overstiger halvparten av aksjekapitalen, at selskapet anses å være i vanskeligheter. 

Ansvarlig lån eller konvertible lån får ikke får betydning for vurderingen.

Det tas hensyn til nedsetting av aksjekapitalen. Hvis nedsettingen ikke fremgår av siste avlagte årsregnskap, må det utarbeides en mellombalanse.

Det kan tas hensyn til besluttet, men ikke-registrert kapitalnedsettelse og -forhøyelse. Det er en forutsetning at kapitalendringen faktisk gjennomføres, men det er ikke et vilkår at den er registrert før balansedatoen, skriver departementet.

Prosjekter godkjent i 2019

Dersom årsregnskap for 2018 er avlagt etter godkjenning av søknaden i 2019, vil sist avlagt regnskap normalt være årsregnskapet for 2017.

Hvis et selskap som fikk godkjent et prosjekt i 2019 anses å være i vanskeligheter etter forordningen, aksepterer man for 2019 at selskapet likevel ikke er i vansker hvis:

  • Selskapet kan dokumentere at forholdene er rettet opp ved å vise til et nyere regnskap enn det sist avlagte forut for godkjenningstidspunktet, eller
  • Selskapet kan legge frem en mellombalanse med balansedato før innlevering av skattemeldingen, som viser at selskapet ikke anses å være i vanskeligheter.

Prosjekter godkjent i 2018 eller tidligere

For prosjekter som er godkjent i 2018 og tidligere, skriver Finansdepartementet at de ikke vil ha noe å innvende mot at Skatteetaten unnlater å ta opp spørsmålet om selskapet var i økonomiske vansker. Prosjekter godkjent før 2019 omfattes ikke av den nye ordningen med egenerklæring, jf Finansdepartementets brev av 29. november 2019. For 2019 gis egenerklæringen ved avkryssingsboks i skjemaet RF-1053. 

Prosjekter som godkjennes i 2020 eller senere

Fra 2020 legges det opp til at egenerklæringen om at foretaket ikke var i vanskeligheter på tidspunktet for godkjenning av søknaden skal gis til Forskningsrådet. Se nyhetssak på regjeringen.no 26. februar 2020.