Omklassifisering av lån til lønn eller utbytte

Skattedirektoratet har i en uttalelse av 10. oktober 2014 beskrevet hvordan skattemessig behandling blir når et ikke-reelt lån omklassifiseres til lønn eller utbytte.

Publisert:

I uttalelsen er det blant annet lagt til grunn at når mellomregningskontoene øker gradvis over flere år, anses både utbytte og lønn innvunnet for det enkelte år. Har det for enkelte år blitt foretatt tilbakebetalinger på mellomregningskontoen, skal disse etter en konkret vurdering tas hensyn til.

Ved en konkurs vil en aksjeeier som på et tidligere tidspunkt har mottatt en ulovlig utdeling, ha plikt til å tilbakeføre beløpet, jf. asl. § 3-7. Skattedirektoratet understreker at en eventuell tilbakebetaling ikke hindrer at beløpet er innvunnet skattemessig. Skjer tilbakebetalingen etter konkursåpning, men før ligningsmyndighetenes kontrolltiltak er iverksatt, kan aksjeeieren unngå at beløpet anses innvunnet.

Ved tilbakebetaling av ulovlige utdelinger utenfor konkurstilfellene gjelder fortsatt tidligere uttalelse om at man da senere kan beslutte et tilsvarende utbytte uten at dette blir beskattet.