Privat kjøper slapp å erstatte entreprenørs manglende betaling av merverdiavgift

Staten fikk ikke medhold i at en privat kjøper kunne gjøres ansvarlig for en entreprenørs manglende betaling av MVA selv om han hadde betalt via bank.

Publisert:

En privatperson inngikk avtale med en utenlandsk entreprenør om bygging av et hus. Entreprenøren, som ikke var registrert i Merverdiavgiftsregisteret, betalte ikke avgiften og den lot seg heller ikke inndrive.

Staten krevde da at den private kjøperen skulle erstatte statens tap. Det ble gjort gjeldende at kjøperen hadde opptrådt uaktsomt. Det ble bl.a. vist til at prisen var påfallende lav, og det var ingen angivelse av merverdiavgift i kontrakten eller i fakturaene. Kjøperen hadde imidlertid betalt via bank.

Skattebetalingsloven § 16-50

Etter skattebetalingsloven § 16-50 kan en privat kjøper holdes medansvarlig for innbetaling av blant annet skatt, trygdeavgift og merverdiavgift dersom vederlaget overstiger 10 000 kroner og ikke er betalt via bank.

Spørsmålet for Høyesterett var om denne ansvarsregelen kan suppleres med ulovfestede regler om erstatningsansvar.

Høyesterett

Skattebetalingsloven § 16-50 ble innført som et tiltak mot skatteunndragelser. Høyesterett mente både ordlyden og lovens forarbeider innebærer at regelen uttømmende regulerer private kjøperes ansvar.

Høyesterett vise bl.a. til pkt. 5.4.1. i Prop. 1 L (2009-2010) der departementet uttalte følgende:

"Forslaget innebærer at privatpersoner på nærmere angitte vilkår kan holdes ansvarlig for tjenesteyters skatte- og avgiftsunndragelser, uavhengig av om kjøperen visste eller burde visst at tjenesteyteren ikke ville komme til å innberette fortjenesten til skatte- og avgiftsmyndighetene. Kjøperen kan imidlertid alltid fri seg fra ansvaret ved å betale for tjenesten (eller eventuelt varer kjøpt sammen med tjenesten) via bank."