Ikke fradrag for tilskudd til lag og foreninger

Det var ikke tilstrekkelig at tilskuddene kunne være av betydning for trivselen i lokalsamfunnet og dermed sikre bosetting og stabil arbeidskraft, mente Høyesterett.

Publisert:

Salmar ASA er holdingselskap som eier flere selskaper innen oppdrettsnæringen på Frøya, en øykommune i Sør-Trøndelag med ca. 5000 innbyggere. Selskapets datterselskaper sysselsetter om lag 600 ansatte. Salmar ga årlige tilskudd på 4 - 500 000 kroner til bl.a. grendelag, idrettslag, festivaler, forestillinger, musikklag og korps.

Salmar krevde fradrag for tilskuddene og argumenterte for at hovedformålet med tilskuddene var å bidra til trivsel og bosetting i kommunen og dermed sikre stabil og kompetent arbeidskraft.

Høyesterett

Et hovedvilkår for å kreve fradrag etter skatteloven § 6-1 eller § 6-24 er at det er en tilstrekkelig nær tilknytning mellom en kostnad og fremtid inntekt.

Har en kostnad flere formål, f.eks. samfunnsnyttig gave og inntektserverv, er hovedformålet avgjørende. Det skal da skje en objektivisert vurdering av hva som er hovedformålet basert på faktum i saken. Flere momenter vil inngå i vurderingen.

Er virkningen for generell og allmenn, kan dette tale mot at tilknytningen til inntektservervet er oppfylt. Positiv assosiasjonsverdi oppfyller ikke tilknytningskravet, jf. Skagendommen.

Utad fremstår tilskuddene som en ren gave, mente Høyesterett som heller ikke kunne se at det var fremlagt noen dokumentasjon som skulle tilsi at formålet var inntektsrelatert. Selv om tilskuddene vil kunne ha en viss effekt for å bidra til trivsel og dermed sikre bosetting og stabil arbeidskraft, mente Høyesterett disse virkningene blir for fjerne og avledede til at Salmar kunne få fradrag for tilskuddene.

Forholdet til Kverva-dommen

I den såkalte Kvervadommen fikk et annet selskap i samme konsern fradrag for et tilskudd på 50 millioner kroner til oppføring av kombinert offentlig skole og kulturhus.

Høyesterett mente den saklige sammenheng mellom kostnaden og inntektsvirkninger er fjernere her enn i Kvervadommen. Der gjaldt tilskuddet en ny videregående skole/kulturhus, der skolen dels skulle ha fokus på maritime fag. I Kvervadommen la dessuten Høyesterett til grunn at det antageligvis ville være vanskelig å opprettholde en stedlig og varig bosetting uten investeringene.

Støtten fra Salmar til lokale lag og foreninger kan nok bidra positivt til lokalmiljøet, men kan ikke sies å være avgjørende for å sikre bosetting og stabil arbeidskraft. Aktivitetene til lagene og foreningene som støttes har ingen saklig tilknytning til Salmars virksomhet. Det dreier seg dessuten om generell støtte som skal bidra til trivsel blant den samlede befolkning i kommunen.