Skatteendringer i revidert nasjonalbudsjett 2020

Regjeringen foreslår en rekke endringer i skattereglene i revidert nasjonalbudsjett.

Publisert:

Mange av forslagene er tiltak for å møte de økonomiske virkningene av virusutbruddet. Flere av forslagene er oppfølging av tidligere vedtak i Stortinget eller har vært varslet tidligere.

I tillegg gir departementet en overraskende fortolkning av omgåelsesregelen i skatteloven § 13-2. Dessuten varsler Regjeringen at de ikke vil følge opp havbruksskatteutvalgets forslag om grunnrenteskatt.

Oppfølgning av tidligere vedtak i Stortinget

Redusert arbeidsgiveravgift mai og juni 2020

Regjeringen foreslår å redusere arbeidsavgiften med fire prosentenheter for tredje termin (mai og juni) 2020.

I sone V, der satsen for arbeidsgiveravgift er null, legges det opp til et lønnstilskudd som svarer til fire prosent av lønnsgrunnlaget.

Endringene innebærer en avgiftslettelse på om lag 8,2 milliarder kroner i 2020.

Regjeringen foreslår videre at forfallstidspunktet for arbeidsgivaravgift for tredje termin utsettes fra 15. juli til 15. oktober 2020.

Utvidet opsjonsskatteordning for små oppstartsselskaper

Regjeringen foreslår å utvide opsjonsskatteordningen slik at også selskaper med inntil 25 ansatte og driftsinntekter på inntil 25 millioner kroner skal kunne benytte ordningen. Per i dag er disse grensene på 12 ansatte og 16 millioner kroner. I tillegg fjernes regelen om at bare personer ansatt etter 1. januar 2018 skal kunne benytte ordningen.

Utvidelsene må godkjennes av ESA før de kan tre i kraft. Regjeringen foreslår at endringene gjøres varige.

Se pressemelding fra Finansdepartementet.

Midlertidig startavskrivninger på 10 prosent for saldogruppe d

Regjeringen foreslår å innføre en midlertidig ordning med 10 prosent startavskrivning for saldogruppe d (maskiner mv.). Det innebærer at avskrivingssatsen for 2020 øker fra 20 til 30 prosent. 

Midlertidig skattemessig saldogruppe for skip i nærskipsfart

Finansdepartementet fraråder å innføre en egen midlertidig skattemessig saldogruppe for skip i nærskipsfart (utenfor tonnasjeskatteordningen), slik Stortinget har fremmet anmodningsvedtak om. Departementet mener dette vil vil komplisere skattesystemet og gi høye administrative kostnader. Departementet foreslår imidlertid å innføre en forskriftshjemmel slik at spørsmålet kan utredes nærmere av departementet.

Omgåelsesregelen - ny fortolkning

Under Stortingsbehandlingen av den lovfestede omgåelsesregelen i skatteloven § 13-2 la flertallet i finanskomiteen til grunn at omgåelsesregelen ikke skal benyttes i slike saker som Høyesterett behandlet i «ConocoPhillips III»-dommen fra 2014, jf. Innst. 24 L (2019-2020) punkt 2.2.

I ConocoPhillips III-dommen ble salg av fast eiendom gjennomført som et aksjesalg for å få skattefritak etter fritaksmetoden. Dette ble gjort ved at eiendommen først ble isolert til et single purpose aksjeselskap ved fisjon.

Departementet mener merknadene til finanskomiteen kun sikter til overføring av fast eiendom og at omgåelsesregelen kan anvendes på vanlig måte når annet enn fast eiendom overføres. Departementet ønsker altså å legge til grunn at finanskomiteens merknader utelukkende sikter til overføring av fast eiendom og ikke andre typer eiendeler eller selve næringsvirksomheten.

Nye regler for utsatt betaling av skatt og avgift mv.

I forbindelse med virusutbruddet er det gitt utsettelse med betaling av en rekke skatter og avgifter. Departementet foreslår midlertidige forskriftshjemler som gir åpning for mer fleksible ordninger for betalingsutsettelse i perioden fra 1. juli 2020 til 31. desember 2020. Det foreslås videre at renter beregnes med 6 pst. pr år i stedet for den ordinære forsinkelsesrenten på 9,5 pst.

Havbruksnæringen

Regjeringen vil ikke innføre en overskuddsbasert grunnrenteskatt i havbruksnæringen, slik Havbruksskatteutvalget foreslo i NOU 2019:18. Regjeringen varsler imidlertid at de i statsbudsjettet for 2021 i stedet vil foreslå å innføre en produksjonsavgift på 40 øre per kg produsert laks, ørret og regnbueørret. Provenyet anslås til om lag 500 millioner kroner og utbetales til havbrukskommunene og -fylkeskommunene.

Se pressemelding fra Finansdepartementet.

Petroleumsskatt

Regjeringen har i tillegg fremlagt en egen proposisjon (Prop. 113 L 2019-2020) med forslag til endringer i petroleumsskatten for å gjennomføre planlagte investeringer. Det kan hjelpe leverandørvirksomheten med å holde hjulene i gang og dermed unngå permitteringer, oppsigelser og eventuelt konkurser.

Konkret foreslås det umiddelbar utgiftsføring av investeringer i særskattegrunnlaget med tillegg av en friinntekt på 10 pst. og at skatteverdien av underskudd og ubenyttet friinntekt for inntektsårene 2020 og 2021 kan kreves utbetalt.

Se pressemelding fra Finansdepartementet.