Interkommunalt selskap (IKS) har fradragsrett for konsernbidrag

Interkommunalt selskap (IKS) kan yte konsernbidrag til sine heleide datteraksjeselskaper med skattemessig virkning.

Publisert:

A IKS ønsker å overdra deler av sin virksomhet til tre heleide datteraksjeselskaper. Dette vil utløse realisasjonsbeskatning av A IKS for virksomheten som overdras. A IKS ønsker derfor å yte konsernbidrag med skattemessig virkning for å utligne skatteeffekten av overdragelsen.

Skattekontoret viste i BFU 4/2022 til at Interkommunale selskap er omfattet av skatteloven § 2-2 (1) bokstav g, og det følger dermed av skatteloven § 10-1 (1) tredje punktum at bestemmelsene om konsernbidrag gjelder «så langt de passer» for slike selskaper.

Selv om IKS har ubegrenset deltakeransvar, skal IKS selskapsfastsettes. Dette innebærer at IKS-ets skattemessige resultat ikke skal samordnes med deltakernes øvrige inntekter. Etter skattekontorets oppfatning bør da hensyn til skattenøytralitet slå gjennom. Det innebærer at disse selskapene i størst mulig grad også bør følge de samme reglene som aksjeselskap og selskap likestilt med aksjeselskap.