Spareordning for ansatte i syntetiske aksjer

De ansatte som valgte å la bonusen bli investert i selskapets syntetiske aksjeprogram fikk ikke utsatt beskatningen.

Publisert:

Det var konklusjonen i en bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet, BFU 11/2018.

Et selskap hadde et bonusprogram for de ansatte som fulgte utviklingen i selskapets verdijusterte egenkapital. Selskapet vurderte å innføre en spareordning for nøkkelansatte som ville få tilbud om å la den opptjente bonusen bli stående i selskapet som «syntetiske aksjer», hvor de kan ta del i videre verdiutvikling, men hvor de også må tåle tap ved negativ utvikling.

Selskapet ønsket å få avklart om lønnsbeskatning og arbeidsgiveravgift først inntrer når gevinst eller tap på de syntetiske aksjene er endelig beregnet og utbetaling skjer.

Skattedirektoratets vurderinger

Det fremgår av skatteloven § 14-3 første ledd at lønnsinntekter "tas til inntekt i det året da beløpet utbetales eller ytelsen erlegges, eller i det tilfelle på det tidligere tidspunkt da det oppstår adgang til å få beløpet utbetalt eller ytelsen erlagt."

Utsatt forfall eller henstand

Det er imidlertid i praksis lagt til grunn at en avtale om utsatt forfallstidspunkt eller henstand for inntekter som følger kontantprinsippet også medfører at tidfestingstidspunktet utsettes. Dette gjelder selv om utsettelsen skjer etter ønske fra arbeidstakeren, f.eks. dersom arbeidstaker og arbeidsgiver i forbindelse med opphør av arbeidsforhold avtaler at feriepenger skal utbetales året etter at arbeidsforholdet opphørte.

I dette tilfellet dreier det seg ikke om en ren utsettelse av betalingen. Den opptjente bonusen skytes inn i det syntetiske aksjeprogrammet. Dersom skattyter selv velger å la arbeidsgiver investere opptjent beløp i stedet for å få det utbetalt må det legges til grunn at skattyter har fått adgang til å få beløpet utbetalt.

Siden avtalen som inngås ikke bare er en avtale om henstand med betalingen, har det ingen betydning om skattyter inngår avtalen før eller etter forfallstidspunktet for utbetalingen etter den opprinnelige bonusordningen.

Utsatt beskatning

Hvor ordningen går ut på at arbeidstakeren får andeler i et fond mv., er det lagt til grunn at tidfestingstidspunktet inntrer når skattyter får andeler i fondet, se Finansdepartementets uttalelse i Utv. 2007 s. 460 og BFU 42/2006.

Finansdepartementet åpner likevel for utsatt beskatning i visse tilfeller. Dette gjelder hvor ordningen er obligatorisk, hvor skattyter har svært begrenset eller ingen innflytelse over plasseringen av midlene og skattyter ikke kan disponere over andelen og den heller ikke gir rett til utbytte. Er det derimot frivillig å gå inn på en slik ordning, legger Finansdepartementet til grunn at skatteplikt oppstår ved ervervet av fondsandelen.

Se også BFU 49/2008 og BFU 20/2011.

Arbeidsgiveravgift

Plikten til å innrapportere lønn og dermed plikt til å betale arbeidsgiveravgift, oppstår på utbetalingstidspunktet. Plikten til å svare arbeidsgiveravgift oppstår dermed også på tidspunktet for overføringen av bonusen til aksjeprogrammet.

Fradragsretten for selskapet

Fradragsretten for selskapet følger realisasjonsprinsippet, jf. skatteloven § 14-2 annet ledd, dvs. når det foreligger en ubetinget plikt til å utbetale beløpet. En ubetinget plikt vil foreligge når de vesentligste vilkårene for at utbetaling skal kunne finne sted, det vil i dette tilfellet si når det er konstatert at den ansatte står i uoppsagt stilling ved utløpet av opptjeningsperioden for bonusprogrammet og dermed oppfyller vilkårene for å få utbetalt bonusen.