Forskuddstrekk i styrehonorar til advokater

Skattedirektoratet endrer praksis og vil ikke lenger gi dispensasjon fra plikten til å foreta forskuddstrekk i styrehonorar etc. til ansatte advokater.

Publisert:

Etter skattebetalingsforskriften § 5-6-40 kan Skattedirektoratet etter søknad gi helt eller delvis fritak fra plikten til å foreta forskuddstrekk i vederlag for enkelte tjenesteytelser når trekk vil være praktisk vanskelig å gjennomføre. Etter denne bestemmelsen har Skattedirektoratet gitt individuelle dispensasjoner fra trekkplikten i styrehonorarer, godtgjørelser som medlem av representantskap, utvalg, honorarer som voldgiftsdommer o.l. til partnere og/eller ansatte advokater i advokatfirmaer der det ville medføre regnskapsmessige komplikasjoner for advokatfirmaet.

Skattedirektoratet har endret praksis slik at dispensasjoner ikke lenger gjelder styrehonorarer etc. til ansatte advokater i advokatfirmaer. Det vil kun gis fritak fra plikten til forskuddstrekk i styrehonorarer etc. til partnere i advokatfirmaer.

Dispensasjoner som tidligere er gitt for styrehonorarer etc. til ansatte advokater gjelder ut 2015.