Generasjonsskifte av aksjer med negativ inngangsverdi

Skattedirektoratet konkluderte i en nylig avgitt bindende forhåndsuttalelse med at aksjene kunne overføres til barnets holdingselskap uten at dette medfører beskatning av giver.

Publisert:

Forelder stiftet selskapet AS A for flere tiår siden og hadde opparbeidet en negativ inngangsverdi på aksjene på om lag 20 millioner kroner pga. negativ RISK. Skatteverdien av dette utgjorde ca. 6,3 millioner kroner etter dagjeldende skattesats (31,68 %). Verdiene i selskapet var imidlertid større, anslått av Skattedirektoratet til om lag 6,5 millioner kroner. Omsetningsverdien av aksjene var ikke estimert.

Det var planlagt generasjonsskifte ved at aksjene skulle overføres som gave til barnets aksjeselskap (holdingselskap). Barnet drev fra før virksomhet i samme bransje som AS A gjennom et eget aksjeselskap.

Skattedirektoratets vurderinger

Skatteloven § 13-1 (skjønnsfastsetting ved interessefellesskap) vil ikke komme til anvendelse ettersom overføringen vil klassifisere som gave. Gave anses ikke som skattemessig realisasjon, jf. skatteloven § 9-2 tredje ledd bokstav a.

Når det gjaldt omgåelsesnormen i skatteloven § 13-2 la Skattedirektoratet til grunn at det er reelle verdier i selskapet, og at eiendelene i selskapet har tilknytning til barnets virksomhet. Videre ble det lagt til grunn at verdien av aksjene som avstås er høyere enn den skattefordelen gavegiver oppnår ved å kvitte seg med aksjene med negativ inngangsverdi. Også gavegivers alder tilsier at formålet med overføringen ikke var å oppnå en skattefordel.

Skattedirektoratet konkluderte derfor med at hovedformålet ikke var å oppnå en skattefordel slik at det ikke var grunnlag for å anvende skatteloven § 13-2 på den skisserte transaksjonen.

Andre uttalelser

Skattedirektoratet har nå i alt avgitt tre bindende forhåndsuttalelser som gjelder generasjonsskifte av aksjer med negativ inngangsverdi til barns holdingselskap. I tillegg til BFU 12/2022 gjelder dette BFU 8/2018 og BFU 20/2021. Alle uttalelsene gjelder overføringer i forbindelse med generasjonsskifte der virksomheten drives videre og der verdien av selskapet har vært høyere enn skattefordelen giver oppnår ved å kvitte seg med den negative inngangsverdien.

I tillegg kan nevnes BFU 25/2014 der Skattedirektoratet konkluderte med at det ikke er grunnlag for å anvende skatteloven § 13-1 ved gavesalg fra far til barnets holdingselskap. Dette anses som en gaveoverføring til et selskap eid av en person som far (giver) vil berike.

Merk imidlertid at en gaveoverføring av aksjer til eget selskap vil utløse beskatning for giver. Det samme gjelder en gaveoverføring til et selskap eid av ektefellen til giver, jf. BFU 12/2017.