Fradrag for lineære avskrivninger - presiseringer

Skatt Midt-Norge har kommet med enkelte presiseringer og avklaringer til sitt informasjonsbrev av 20. februar 2014 om fradrag for lineære avskrivninger. Bl.a. skal leietakers fradrag for påkostninger fortsatt føres på post 120 i avskrivningsskjemaet.

Publisert:

Skatt Midt-Norge sendte den 20. februar 2014 ut et informasjonsbrev om fradrag for lineære avskrivninger. Brevet ble sendt ut fordi etaten på bakgrunn av gjennomførte kontroller mente det foreligger en del feil og misforståelser på dette området.

Det har kommet en del spørsmål i tilknytning til informasjonsskrivet. Skattekontoret har derfor sendt ut et brev med presiseringer til det tidligere informasjonsskrivet.

Leietakers påkostning – leietaker blir ikke eier av påkostning

Påkostningene anses som en del av leiekostnaden, og føres til fradrag jevnt fordelt over leieperioden. Rettledningen til avskrivingsskjemaet, RF-1084, gir anvisning om at påkostninger på leide lokaler føres i post 120. 

Hvilke leieperioder skal legges til grunn for fordeling av kostnaden?

Hovedregelen er at leietaker fører påkostningen til fradrag jevnt fordelt over gjenstående del av avtalt leieperiode. Er det mest sannsynlig at leieforholdet forlenges, må den forlengede leieperioden inkluderes. Opphører leieforholdet før hele påkostningen er ført til fradrag, kan restbeløpet føres direkte til fradrag siste år. 

Leietakers påkostning – leietaker blir eier av påkostning

Blir leietaker eier av påkostningen, skal påkostningen saldoavskrives på ordinær måte hos leietaker. 

Leietakers påkostning – inntektsføring og avskriving hos utleier

Blir utleier eier av påkostning foretatt av leietaker, skal utleier inntektsføre den skattepliktige fordelen dette medfører og avskrive beløpet over saldo. Den skattepliktige fordelen kan være forskjellig fra leietakers kostnad. Om tidspunkt for inntektsføring hos utleier, se Lignings-ABC, Driftsmiddel - allment om fradrag for inngangsverdi, punkt 6.6.

Hvordan skal et betydelig, men ikke-varig driftsmiddel behandles?

Er et betydelig driftsmiddel ikke-varig, kan skattyteren i stedet for direkte fradragsføring velge å fordele kostprisen til fradrag over driftsmiddelets antatte levetid (maksimalt tre år). Velges denne løsningen kan post 120 i avskrivningsskjemaet benyttes.