Konsernbidrag og egne aksjer

Man ser bort fra datterselskapets eventuelle egne aksjer når man skal beregne om et morselskap eier mer enn 90 % av aksjene i datter.

Publisert:

Et vilkår får å kunne kreve fradrag for konsernbidrag er at morselskapet eier mer enn 90 prosent av aksjene i datterselskapet og har en tilsvarende del av stemmene, jf. skatteloven § 10-4 første ledd. I en uttalelse fra juni 2018 slår Skattedirektoratet fast at man ser bort fra datterselskapets eventuelle egne aksjer når skal avgjøre om kravet er oppfylt.

Eier et morselskap 89 av 100 aksjer i et datterselskap, mens de resterende 11 aksjene eies av datterselskapet som egne aksjer, anses altså morselskapet å eie 89/89-deler, dvs. 100 % av aksjene i datterselskapet når man skal beregne om eierkravet etter konsernbidragsreglene er oppfylt.

Uttalelsen er i tråd med det som har vært antatt i praksis.

 Man ser også bort fra datterselskapets egne aksjer når man skal beregne om et morselskap eier mer enn 90 % slik at morselskapet kan unnlate å beregne 3 % inntektsføring av utbytte fra datterselskapet, jf. skatteloven § 2-38 sjette ledd. Det samme gjelder når man skal avgjøre om selskapene kan benytte reglene om skattefrie konserninterne overføringer, jf. skatteloven § 11-21 første ledd.

Kommentar - egne aksjer ved forenklede fusjoner

Etter aksjeloven gir ikke egne aksjer organisatoriske rettigheter. Stemmeretten er for eksempel regulert i § 5-3 tredje ledd som bestemmer at egne aksjer ikke gir stemmerett. Aksjene teller heller ikke med når beslutninger krever en viss del av selskapets aksjekapital, se f.eks. reglene i § 4-26 om tvangsinnløsning av aksjer.

Det er imidlertid omstridt om man kan se bort fra egne aksjer når man skal vurdere vilkårene om at morselskapet må eie samtlige aksjer i aksjeloven § 13-23 (mor-datterfusjon) og § 13-24 (fusjon mellom selskaper med samme eier) er oppfylt. Se f.eks. boken «Fusjon og fisjon» (Deloitte, 2. utg.) side 257 der forfatterne skriver at vilkåret om at morselskapet må eie 100 % av aksjene ikke er oppfylt i tilfeller der datterselskapet eier egne aksjer.