Opphevelse av aksjeklasser før fisjon

Aksjonærene kunne oppheve aksjeklassene forut for en fisjon for deretter å gjeninnføre de samme aksjeklassene etter fisjonen uten skattemessige konsekvenser.

Publisert:

Det er den viktigste konklusjonen i en nylig offentliggjort bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet.

Omorganiseringen

Et holdingselskap (AS Holding) var eid av fire personlige aksjonærer (A, B, C og D) med 20 % hver. Dette var B-aksjer. De resterende 20 % var eid av en selskapsaksjonær AS E som hadde A-aksjer. A-aksjene hadde 90 % av stemmene og fortrinnsrett til utbytte. AS Holding eier alle aksjene i AS Drift.

Aksjonærene planla en omstrukturering slik at de personlige aksjonærene skulle eie aksjene gjennom hvert sitt heleide holdingselskap. Samtidig skulle deres eierandel øke fra 80 % til 90 % ved en gaveoverføring fra person E som eide alle aksjene i AS E.

Omorganisering skulle skje i følgende steg:

  1. Holdingselskapet AS Holding etablerer et nytt datterselskap AS Nytt.
  2. AS Holding skyter aksjene i AS Drift inn som tingsinnskudd i AS Nytt til virkelig verdi.
  3. Aksjeklassene i AS Holding oppheves.
  4. AS Holding fusjoneres inn i AS E som eier 20 % av aksjene i AS Holding. Det utstedes nye aksjer i AS E til personene A, B, C og D som vederlag ved fusjonen. 
  5. Den opprinnelige aksjonæren i AS E gir aksjer i AS E til de fire personlige aksjonærene (A, B, C og D) tilsvarende 10 % av aksjene.
  6. Eierselskapet AS E fisjoneres slik at hver av aksjonærene får sitt holdingselskap. A, B, C og D sine holdingselskaper skal hver eie 22,5 % av aksjene i AS Nytt. E sitt holdingselskap, AS E, skal eie 10 %.
  7. Som et avsluttende element i omorganiseringen etableres det aksjeklasser i AS Nytt slik at de 10 % av aksjene som eies av AS E får 90 % av stemmene og fortrinnsrett til utbytte.

Skattedirektoratets konklusjon

Etter gjeldende praksis medfører normalt ikke opphevelse av aksjeklasser beskatning for aksjonærene. Så lenge det ikke utbetales noe vederlag til den tidligere A-aksjonæren mente direktoratet således at endringen i aksjeklasser ikke utløser beskatning. 

Gaven fra personen E i form av 10 % av aksjene til A, B, C og D utløser heller ikke beskatning. Gavemottakerne overtar E sin skattemessige inngangsverdi på aksjene.

Det er ikke grunnlag for noen annen konklusjon selv om man ser de enkelte steg i omorganiseringen i sammenheng, mente Skattedirektoratet. Det overordnede formålet med omorganiseringen er å oppnå en eierstruktur der de personlige aksjonærene eier gjennom personlige holdingselskaper. Ingen av aksjonærene kommer nærmere selskapskapitalen eller får noen økt tilgang på denne (ut over gaveelementet). Opphevelsen og gjenopprettelsen av aksjeklassene fremstår dermed ikke som stridende mot formålet bak skattereglene om realisasjon, skriver Skattedirektoratet i uttalelsen.