Fusjon mellom skattefritt og skattepliktig aksjeselskap

Et skattepliktig og et skattefritt aksjeselskap kan fusjonere skattefritt. Det slår Skattedirektoratet fast i en bindende forhåndsuttalelse publisert i juli 2018.

Publisert:

Skattefri fusjon

Et morselskap som er godkjent som en skattefri institusjon etter skatteloven § 2-32 ønsket å innfusjonere et heleid datterselskap etter de forenklede reglene i aksjeloven § 13-23. Datterselskapet driver virksomhet og er skattepliktig.

Skattedirektoratet viste til at skatteloven § 11-2 ikke stiller spesifikke krav til aksjeselskapene som er part i fusjonen utover at fusjonen må kunne gjennomføres etter reglene i aksjelovens kapittel 11. Skattedirektoratet kunne heller ikke finne øvrige rettskilder som tilsier at det skulle måtte innfortolkes ytterligere krav til partene i fusjonen.

Skattedirektoratet konkluderer derfor med at fusjonen kan gjennomføres skattefritt.

Fortsatt skattefritt selskap

Skattedirektoratet konkluderte videre med at det fusjonerte selskapet også etter fusjonen ikke vil ha erverv til formål og derfor fortsatt vil være fritatt for formues- og inntektsskatt etter skatteloven § 2-32 første ledd. Det ble lagt vekt på at vedtektene og virksomheten ikke ville bli endret etter fusjonen og heller ikke etter fusjonen kan selskapet dele ut utbytte. Også etter fusjonen vil inntektene i det vesentlige fortsatt bestå av statstilskudd. Innfusjoneringen av datterselskapet vil kun gi marginale endringer i dette.

Virksomheten fra det overdragende datterselskapet 

Den delen av datterselskapets virksomhet som innlemmes i morselskapets virksomhet og som kan sies å realisere det ikke ervervsmessige formålet i det fusjonerte selskapet vil etter fusjonen også omfattes også av skattefriheten.

Den delen av aktiviteten fra datterselskapet som utøves i et marked på kommersielle vilkår vil imidlertid være skattepliktig i det fusjonerte selskapet etter skatteloven § 2-32 andre ledd. Dette gjelder levering av tjenester mot vederlag.