Fusjon og fisjon over landegrensene

Grenseoverskridende fusjon eller fisjon kan gjennomføres skattefritt for norske aksjonærer selv om enkeltaksjonærer i utlandet har valgt diskontinuitet.

Publisert:

Dette slår Finansdepartementet fast i en prinsipputtalelse avgitt 9. mars 2018.

Det fremgår av skatteloven § 11-11 femte ledd at det er en forutsetning for skattefrihet ved fusjon og fisjon over landegrensene at transaksjonen gjennomføres med skattemessig kontinuitet i den stat hvor det overdragende selskap er hjemmehørende. Departementet har tidligere uttalt at dette kravet gjelder på selskapsnivå og på aksjonærnivå.

I en uttalelse 22. mars 2012 som gjaldt aksjebytte uttalte imidlertid departementet at norske aksjonærer kan gjennomføre aksjebytte skattefritt, selv om andre enkeltaksjonærer bosatt i utlandet hadde valgt å gjennomføre aksjebytte med diskontinuitet.

Finansdepartementet har nå kommet til at også grenseoverskridende fusjon eller fisjon kan gjennomføres skattefritt for norske aksjonærer selv om aksjonærer i utlandet har valgt diskontinuitet på aksjonærnivå i det overdragende selskaps hjemstat. Departementet fastholder imidlertid at kravet til skattemessig kontinuitet på selskapsnivå fortsatt gjelder på selskapsnivå i det overdragende selskaps hjemstat. De øvrige vilkår i skatteloven § 11-11 femte ledd må uansett være oppfylt.