Høyesterettsdom om deltakeradgang ved overdragelse av fiskefartøy

Høyesterett kom til at aksjeselskapene også hadde ervervet deltakeradgangene når to fiskefartøy var overdratt fra to enkeltpersonforetak til deleide aksjeselskap. Det forelå derfor skattepliktig realisasjon av deltakeradgangene. Videre skulle verdien av deltakerrettighetene anses som skattepliktig formue i selskapene.

Publisert:

I forbindelse med overdragelsene av to fiskefartøy fra et enkeltpersonforetak til deleide aksjeselskap, ga Fiskeridirektoratet selskapene ervervstillatelse etter deltakerloven § 4, og førstegangstillatelse etter deltakerforskriften § 5 til å delta i adgangsbegrenset fiske etter torsk, sei og hyse. 

Skattekontoret hadde lagt til grunn at det i forbindelse med overdragelsen av fartøyene også fant sted en overdragelse av tilhørende torskerettigheter. Rettighetene ble verdsatt til 1 150 000 kroner. Skattekontoret mente videre at fiskerettighetene var skattepliktig formue i selskapene. 

Det var enighet om at deltakerrettighetene hadde økonomisk verdi, men skattyterne mente at det var de aktive aksjonærene, og ikke selskapene, som var de eneste som kunne gis deltakeradgang til fiske etter deltakerloven. De mente at rettighetene derfor ikke kunne overføres til aksjeselskapene, og at det da ikke forelå noen skattepliktig realisasjon. 

Høyesterett fant det ikke tvilsomt at det var aksjeselskapene som hadde deltakeradgangen. Hovedbegrunnelsen for dette var at ervervstillatelsene og deltakeradgangene måtte tilhøre den samme. Høyesterett mente videre at verdien av deltakerrettighetene skulle anses som skattepliktig formue i selskapene. Unntaket for tidsbegrensede bruksrettigheter i skatteloven § 4-2 ikke kom til anvendelse.