Gevinst- og tapskonto ved konsernbrudd

Fritatt gevinst etter en konsernintern overføring som skal beskattes dersom konserntilknytningen brytes, kan føres på gevinst- og tapskonto, skriver Skattedirektoratet i en bindende forhåndsuttalelse.

Publisert:

Et samvirkeforetak planlegger å foreta et konserninternt salg av en fast eiendom til sitt heleide datterselskap som er et aksjeselskap. Det  er en latent gevinst på eiendommen slik at samvirkeforetaket ønsker å benytte seg av reglene om skattefrie konserninterne overføringer i skatteloven § 11-21

Samvirkeforetaket planlegger å bygge nytt produksjonsanlegg. Om noen år vil det derfor ikke være behov for eiendommen og eiendommen skal da selges ut av konsernet. Dette skal skje i form av et salg av aksjene i Datter AS. 

Ved aksjesalg, kapitalutvidelse eller annen transaksjon som bringer det mottakende selskap ut av konserntilknytningen (krav om mer enn 90 % eierskap), skal den fritatte inntekten komme til beskatning hos Samvirkeforetaket i konsernopphørsåret, jf. FSFIN § 11-21-10 første ledd. Ved slik skattlegging kan det mottakende selskapet, Datter AS, skrive opp den skattemessige inngangsverdien på eiendommen med det beløpet Samvirkeforetaket er skattlagt for. 

Skattedirektoratet bekreftet overfor innsender at et samvirkeforetak er å anse som et "likestilt selskap" i forhold til reglene om konserninterne overføringer. Samvirkeforetaket kunne derfor overføre eiendommen til Datter AS skattefritt etter skatteloven § 11-21.

Ved konsernbrudd skal den fritatte gevinsten komme til beskatning. Skattedirektoratet kom til at gevinsten ved overføringen skulle anses innvunnet på tidspunktet for brudd på konserntilknytningen, og tidfestes etter de alminnelige regler i skatteloven kapittel 14. Dette innebærer at gevinsten på eiendommen kan føres på gevinst og tapskonto.