Omgjøring av utbyttevedtak som følge av koronapandemien

Besluttet utbytte som pga. koronaepidemien omgjøres i perioden mellom generalforsamlingsvedtaket og utbetalingstidspunktet skal ikke skattlegges.

Publisert:

Dette fremgår av en uttalelse fra Skattedirektoratet avgitt 31. mars 2020.

Utgangspunkt

Aksjeutbytte innvinnes og skattlegges på vedtakstidspunktet. Dette gjelder uavhengig av når utbyttet faktisk utbetales, også for de tilfeller utbyttet ikke utbetales som følge av betalingsproblemer hos selskapet, og selv om generalforsamlingen senere omgjør vedtaket om utdeling av utbytte.

Det er imidlertid i praksis akseptert at dersom betalingsvanskeligheter medfører at selskapet omgjør beslutningen om utbytteutdeling før utbetalingen, og senest innen utløpet av det året utbyttet ble vedtatt, så skal skattlegging unnlates, jf. Skatte-ABC 2019/2020 i emnet Aksjer –utbytte pkt. 3.7.

Situasjonen med koronapandemien

Selv om et selskap ikke har betalingsvanskeligheter er situasjonen som har oppstått for mange nå usikker og uforutsigbar. Utbetaling av besluttet utbytte kan i denne situasjonen medføre usikkerhet knyttet til om selskapet fremover vil ha forsvarlig egenkapital og tilstrekkelig likviditet. 

På denne bakgrunn legger Skattedirektoratet til grunn at skattlegging av utbytte i 2020 kan unnlates dersom en beslutning om utdeling av utbytte omgjøres.

Skattedirektoratets forutsetninger

Det forutsettes at omgjøringen skjer før utbetalingen gjennomføres og senest innen årsskiftet samt at omgjøringen skyldes forholdsregler som selskapet tar for å sikre kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet som følge av koronapandemien. Det er videre en forutsetning at det foreligger en beslutning om å omgjøre utbyttevedtaket fra kompetent organ og at omgjøringsbeslutningen er selskapsrettslig gyldig.