Riktig rente på lån fra selskap til aksjonær

Skattedirektoratet har uttalt at renten på lån fra selskap til aksjonær skal settes lik markedsrenten og ikke lik normrenten for rimelige lån i arbeidsforhold, slik skatteetaten tidligere har godtatt.

Publisert:

Den endrede oppfatningen skal først praktiseres fra og med inntektsåret 2015.

Lignings-ABC la tidligere til grunn at størrelsen på rentefordelen på rimelig lån fra selskap til aksjonær skal beregnes med utgangspunkt i normrenten som gjelder for rimelige lån i arbeidsforhold. 

I en prinsipputtalelse avgitt 3. juni 2014 har imidlertid Skattedirektoratet endret oppfatning. Utgangspunktet er at disposisjoner mellom selskap og aksjonær skal baseres på armlengdes vilkår. Det må derfor foretas en vurdering av hva som er korrekt rente i det enkelte tilfellet. Sammenligningsgrunnlaget vil være hvilken rente aksjonæren måtte ha betalt hvis det ikke forelå interessefellesskap med långiver. 

Skattedirektoratet vil ta inn endringen i fremtidige utgaver av Lignings-ABC (fra og med 2015). 

Lån til personlig aksjonær opptatt 7. oktober 2015 eller senere

Med virkning fra og med 7. oktober 2015 skal lån fra selskap til personlig aksjonær og deres nærstående anses som utbytte for mottakeren, jf skatteloven § 10-11 fjerde til sjette ledd. Det kreves ikke at det beregnes rente på lån som skattlegges som utbytte, jf. Prop 1 LS (2015-2016) pkt. 5.1.4.