Uttaksbeskatning og omdanning

En virksomhet overført som gave fra far til barna kan omdannes til aksjeselskap kort tid etter overføringen uten at far må uttaksbeskattes for overføringen, slår Skattedirektoratet fast i en bindende forhåndsuttalelse.

Publisert:

Driftsbygninger som var benyttet i farens oppdrettsvirksomhet, ble overdratt ved gavesalg fra far til barna i fellesskap i 2013. Bygningene har deretter vært utleid til Fars enkeltpersonforetak. Spørsmålet var om skattefri omdanning av utleievirksomheten fra ANS til AS i juni 2014, vil medføre uttaksbeskatning av Far (giver).

Uttaksbeskatning

Det er unntak fra uttaksbeskatning  i de tilfeller gavemottakeren er arveberettiget etter arveloven og vedkommende overtar hele eller deler av virksomheten, jf.skatteloven § 9-7 fjerde ledd.

I BFU 26/11 aksepterte Skattedirektoratet at farens eiendom ble overført ved gavesalg til barnas aksjeselskap uten uttaksbeskatning. Aksjeselskapet hadde vært eneste leietaker i eiendommen og skulle fortsatt bruke eiendommen på samme måte som tidligere. 

I Lignings-ABC er det anført at virksomheten ikke kan selges eller innstilles "kort tid etter mottakelsen". I BFU 1/2008  konkluderte Skattedirektoratet med at fritaket for uttaksbeskatning ikke kom til anvendelse i et tilfelle hvor fire barn overtok en næringseiendom, men hvor tre av barna solgte sine eierandeler umiddelbart videre til den fjerde arvingens indirekte heleide aksjeselskap.

Streng rettspraksis

Utv. 2005 s. 803 TRD (Hammerfest tingrett) er basert på et nokså strengt syn: En far overdro et kaianlegg til sine barn vederlagsfritt, og gaven ble verdsatt for arveavgift til 2,5 millioner kroner. Ca. syv måneder senere ble kaianlegget solgt til et aksjeselskap der barna eide 75 prosent av aksjene (åpenbart ikke av skatterettslige grunner). Uttaksbeskatning av faren ble opprettholdt. Det avgjørende synes å ha vært at det ikke var inntektsført eller forsøkt inndrevet noen leieinntekter i syvmånedersperioden, og retten var ikke interessert i årsaken til dette.

Skattedirektoratets vurdering

Skattedirektoratet kom imidlertid til at denne saken fremstår som et ordinært generasjonsskifte. Bruken av bygningene etter omdanningen vil være uendret, de vil fortsatt bli benyttet som driftsbygninger i oppdrettsvirksomheten. Endringen vil innebære at driftsbygningene leies fra aksjeselskapet, i stedet for fra det deltakerlignede selskapet. Utleievirksomheten blir etter omdanningen videreført i et aksjeselskap, som vil være etablert med full kontinuitet.

Etter Skattedirektoratets oppfatning tilsier reelle hensyn og unntaksregelens formål at den skisserte omdanning til aksjeselskap, ikke vil utløse uttaksbeskatning av giver. Omdanningen vil innebære kontinuitet på selskaps- og eiernivå, og kontinuitet med hensyn til utøvelse av virksomhet. Direktoratet er etter dette kommet til at kravet til videreføring av virksomheten anses oppfylt.