Endring av ligning etter ConocoPhillips II-dommen

Dommen innebærer at det ikke skal foretas gjennomskjæring når skattyter benytter skattefri fisjon som mellomledd for å komme i posisjon til å selge innmat/virksomhet ved salg av aksjer. I saker hvor skattemyndighetene har fattet vedtak i strid med Høyesterettsdommen, kan skattyter anmode om endring av ligningen.

Publisert:

I Høyesteretts dom av 12. mars 2014 tapte Staten v/Oljeskattekontoret skattesaken mot ConocoPhilips. For fremtiden vil skattemyndighetene derfor legge til grunn at den ulovfestede gjennomskjæringsregelen ikke kommer til anvendelse når skattyter benytter skattefri fisjon som mellomledd for å komme i posisjon til å selge innmat/virksomhet ved salg av aksjer. Se Skattedirektoratets kommentar til dommen.

Verserende saker om ulovfestet gjennomskjæring av fisjon og etterfølgende salg av aksjer vil bli avgjort til skattyters gunst.

Når det gjelder avgjorte saker hvor det er fattet vedtak i strid med Høyesteretts dom, må skattyter selv anmode om endring av ligningen. Treårsfristen i ligningslovens § 9-6 nr. 2 setter imidlertid en grense for hvor langt tilbake i tid det er adgang til å endre ligningen. Treårsfristen innebærer at for krav om endring som fremsettes i 2014, kan det foretas endring av ligning tilbake til og med inntektsåret 2011. 

Skattekontorene skal endre ligningen tre år bakover i når skattyter krever det, jf. Skattedirektoratets uttalelse av 5. mai 2014.