Uttalelser om morselskap i skattefritt barnehagekonsern

Skattedirektoratet har avgitt tre uttalelser om eventuell skatteplikt for morselskap der skattefri barnehagevirksomhet er lagt inn i datterselskaper fra 1. januar 2023.

Publisert:

Fra 1. januar 2023 stiller barnehageloven § 7 a krav til at hver barnehage som hovedregel skal være et eget rettssubjekt. Barnehageselskaper med flere barnehager måtte derfor gjennomføre omorganiseringer ved at hver enkelt barnehagevirksomhet ble skilt ut i egne selskaper, enten ved salg eller fisjon.

Foreldredrevne barnehager organisert som selskap eller innretning med begrenset ansvar, kan på visse vilkår være skattefrie etter skatteloven § 2-32. Se Skatte-ABC 2022/23 pkt. S-15-3.4.7. Dette forutsetter bl.a. at barnehageplassene prises til tilnærmet selvkost, overskudd ikke kan deles ut som utbytte og at formuen ved eventuell oppløsning skal tilfalle et ideelt formål. Om en barnehage skal regnes som skattefri beror på en konkret vurdering i det enkelte tilfellet.

Barnehagene som uttalelsene gjelder oppfylte vilkårene for skattefrihet.

Omorganiseringen

Barnehageselskapet er fritatt fra skatt etter skatteloven § 2-32. Gevinsten ved overdragelse av barnehagevirksomheten til de enkelte barnehagene (datterselskaper) omfattes av skattefriheten. Se Skattedirektoratets prinsipputtalelse 31. mars 2023.

Barnehageselskapet (morselskapet) etter overdragelsen

Etter at barnehagene med tilhørende eiendommer var skilt ut i separate datterselskaper, består virksomheten i det opprinnelige selskapet i å levere støttetjenester til datterselskapene i form av bl.a. økonomi og lederfunksjoner, HR-funksjoner og IKT. Tjenesteytingen vil skje på markedsmessige vilkår. Isolert sett trekker dette i retning av at selskapet nå blir skattepliktig.

Skattedirektoratet mente imidlertid det er riktig å vurdere virksomheten i Barnehageselskapet og datterselskapene under ett når disse drives som en samlet virksomhet. Barnehageselskapet har fortsatt et ideelt formål med utbytteforbud mv. Tjenestene fra Barnehageselskapet er nødvendige for datterselskapenes virksomhet, som fortsatt oppfyller vilkårene for skattefrihet. Skattedirektoratet konkluderte derfor med at Barnehageselskapet også etter omorganiseringen oppfyller vilkåret for skattefrihet.

Konsernbidrag

I den ene tilfellet var det planlagt å kunne legge til rette for å gi konsernbidrag innad i barnehagekonsernet for å sikre nødvendig drift av barnehagene, f.eks. til oppgraderinger eller å redusere foreldrebetalinger.  

Skattedirektoratet mente dette ikke var til hinder for skattefrihet. Det ble vist til at Barnehageselskapet fortsatt vil ha et ideelt formål og vedtektsfestet forbud mot å dele ut utbytte til eier og at midlene ved en eventuell oppløsning enten skal tilfalle et ideelt formål eller eier som er en ideell organisasjon med tilsvarende formål. Direktoratet forutsetter at det ikke tas sikte på store og jevnlige overskudd som går ut over behovet for å sikre daglig fremtidig drift.