Debitorskifte ansett som realisasjon av fordringen for kreditor

I en bindende forhåndsuttalelse kom Skattedirektoratet til at et debitorskifte for utstedte obligasjoner med fortrinnsrett vil medføre at obligasjonen blir ansett realisert for kreditor.

Publisert:

Transaksjonen skulle gjennomføres som en tilleggsavtale til de eksisterende låneavtalene, hvor ny debitor (låntaker) trer inn i låneforholdene i stedet for gammel debitor.

Debitorskiftet skulle ikke innebærer noen øvrige endringer i låneavtalene. Eksisterende avtalevilkår som forfallstidspunkt, rentesats, innfrielseskurs, sikkerhetsstillelse og andre rettigheter og plikter som følger av avtalene, forblir dermed uendret.

Med støtte i juridisk teori kom Skattedirektoratet til at et debitorskifte må anses som en innfrielse av fordringen for opprinnelig debitor og at fordringen må anses realisert på kreditors (långivers) hånd. Dette selv om debitorskiftet ikke innebar noen realitetsendring for kreditor utover selve debitorskiftet.

Debitorskiftet utløser dermed et skattemessig gevinst- eller tapsoppgjør for kreditor som obligasjonseier, jf. Skatteloven § 9-2.