Høring om endringer i rentebegrensningsregelen

Revisorforeningen mener forslaget om at det skal beregnes et rentelement på alle balanseførte leieavtaler for rentebegrensningsregelen ikke bør gjennomføres

Publisert:

Finansdepartementet har sendt på høring forslag om innstramming i rentebegrensingsreglene som innebærer at det skal beregnes en rente på finansielle leasingavtaler etter NRS 14 Leieavtaler for rentebegrensingsregelen. Dette gjelder også der leasingleien skattemessig utgiftsføres som leie.

Ved avskjæring av renter etter rentebegrensingsregelen tas det etter dagens regler utgangspunkt i det alminnelige skattemessige rentebegrepet. Det innebærer at renteelementet ved finansiell leasing i de fleste tilfeller holdes utenom.

Forslaget innebærer at alle selskaper må beregne et renteelement etter NRS 14 selv om selskapet benytter en annen regnskapsstandard og selv om selskapet er et lite foretak som kan unnlate å balanseføre finansielle leieavtaler etter regnskapsloven § 5-11 og NRS 8. Det foreslås imidlertid et unntak dersom samlede leasingkostnader er mindre enn én million kroner i inntektsåret.

Revisorforeningens høringssvar

Revisorforeningen viser i sitt høringssvar til at rentebegrensningsregelen allerede er svært komplisert og arbeidskrevende for selskapene. Forslaget i høringen vil innebære en ytterligere komplisering som etter vår mening ikke kan forsvares. Det vises i den sammenheng til at den beregnede provenyvirkningen av forslaget er beregnet til beskjedne 30 MNOK.

Hvis departementet likevel velger å gå videre med forslaget, mener Revisorforeningen at selskapet må kunne velge å beregne renter etter den regnskapsstandarden som faktisk er benyttet. Selskapene bør ikke pålegges å beregne renter på nytt etter NRS 14 hvis de allerede har beregnet renter etter en annen regnskapsstandard.

Dette må også omfatte små selskaper som unnlater å balanseføre leieavtaler etter regnskapsloven § 5-11/NRS 8. Den foreslåtte unntaksregelen for samlede leasingkostnader under en million kroner er ikke tilstrekkelig, da dette beløpet også inkluderer avdragsdelen av leieavtalen. De aller fleste små foretak uansett vil falle utenfor rentebegrensningsregelen pga. terskelunntakene.