Tredje koronapakke vedtatt

Stortinget har 31. mars blant annet vedtatt å redusere lav mva-sats til 6 % fra 1. april 2020 til 31. oktober 2020. En kompensasjonsordning hvor staten skal yte kontanter til dekning av bedriftenes utgifter, er i prinsippet vedtatt.

Publisert:

Stortinget har i forbindelse med koronakrisen behandlet flere budsjettsaker. Det er gjort flere lov-, avgifts- og budsjettvedtak, i tillegg til en lang rekke anmodningsvedtak hvor regjeringen bes komme tilbake til Stortinget med oppfølging.

Stortingets vedtak endres med virkning fra 1. april 2020 og gjelder til og med 31. oktober 2020:

Merverdiavgift svares med 6 pst. av omsetning og uttak av tjenester som gjelder

 1. persontransport mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-3,

 2. transport av kjøretøy på fartøy som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-4,

 3. utleie av rom i hotellvirksomhet mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-5,

 4. rett til å overvære kinoforestillinger som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-6,

 5. kringkastingstjenester som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-7,

 6. adgang til utstillinger i museer mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-9,

 7. adgang til fornøyelsesparker mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-10,

 8. rett til å overvære idrettsarrangementer mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-11.

Stortinget støtter etablering av en midlertidig kompensasjonsordning for dekning av en andel av faste kostnader for virksomheter som er hardt rammet av koronapandemien og imøteser mer detaljerte avklaringer fra regjeringen. Partiene mener ordningen skal gjelde fra og med mars måned og i første omgang ut mai måned. Betydningen av at regjeringen kommer til enighet med partene i arbeidslivet om rammene for ordningen understrekes. 

Stortinget ber blant annet om at regjeringen

 • innfører en midlertidig ordning med startavskrivning for saldogruppe d (bl.a. for industri) fra 20 til 30 %,
 • etablerer en egen midlertidig skattemessig saldogruppe for skip (utenfor tonnasjeskatteordningen) i nærskipsfart, med en avskrivningssats på 20 %,
 • gjeninnfører det tidligere fritaket for CO2-avgift for ikke-kvotepliktig sektor for elektrolyse og metallurgiske prosesser for industrien,
 • utsetter innbetaling av særavgifter for drivstoffbransjen til juni 2020,
 • utsetter innbetaling av særavgifter for bryggerinæringen til juni 2020,
 • kommer tilbake med et forslag om en ny modell for opsjonsbeskatning for oppstartselskaper,
 • kommer raskt tilbake med et konkret forslag til kompetansehevingstiltak,
 • og en rekke andre forslag