EUs revisjonsforordning trer i kraft i Norge 1. januar 2021. Hva betyr dette?

EUs revisjonsforordning fastsetter særlige krav ved revisjon av foretak av allmenn interesse. Forordningen vil gjelde som lov i Norge fra 1. januar 2021. Her får du en oversikt over de sentrale overgangsvirkningene.

Publisert:

Revisjonsforordningen skal anvendes fra og med regnskapsåret 2021

Utgangspunktet er at bestemmelsene i revisjonsforordningen skal anvendes fra og med regnskapsår som starter på eller etter 1. januar 2021.

Dette betyr blant annet at fra og med revisjonen av 2021-regnskapet skal

  • innholdet i revisjonsberetningen være i samsvar med utvidede krav i artikkel 10
  • revisor legge frem en årlig tilleggsrapport for revisjonsutvalget (artikkel 11)
  • valg av revisor gjennomføres i samsvar med nye bestemmelser i artikkel 16

Firmarotasjon – vår «firmarotasjonstabell» viser når selskapene må velge ny revisor

Revisorforeningen har utarbeidet en tabell som viser når foretak av allmenn interesse første gang må bytte revisjonsselskap etter bestemmelsene i revisjonsforordningen om firmarotasjon.

Etter revisjonsforordningen artikkel 17 skal foretak av allmenn interesse bytte revisjonsselskap minst hvert tiende år. Perioden kan utvides til 20 år etter en anbudsprosess. Perioden sittende revisor har vært selskapets valgte revisor før 1. januar 2021 skal også regnes med, men her er det gitt egne overgangsregler.

Se nærmere informasjon i artikkelen med vår firmarotasjonstabell.

Forbud mot å levere visse tjenester til revisjonsklienter gjelder fra 1. januar 2021

Forbudet i forordningen artikkel 5 mot å yte visse tjenester må overholdes fra ikrafttredelsen. Eventuelle pågående tjenesteytelser som omfattes av forbudene, må avvikles før ikrafttredelsen.

70 pst honorargrensen for andre tjenester enn revisjon anvendes første gang for regnskapsåret 2024

Honorar for andre tjenester enn revisjon kan ikke overstige 70 pst av gjennomsnittlige revisjonshonorar de tre siste regnskapsårene. Tellingen starter for regnskapsår som begynner 1. januar 2021 eller senere.