Høring – ISA 540 (revidert)

Ny ISA 540 (revidert) Revisjon av regnskapsestimater og tilhørende tilleggsopplysninger øker fokuset på profesjonell skepsis, tar hensyn til endret revisjonsrisiko ved økt kompleksitet og har en innebygd skalering.

Publisert:

Denne høringen gjelder forslag til ny ISA 540 (revidert) Revisjon av regnskapsestimater og tilhørende tilleggsopplysninger. Den nye standarden skal etter forslaget benyttes første gang ved revisjon av regnskaper som begynner 15. desember 2019 eller senere.

Endringer

Nedenfor er en oversikt over de viktigste endringene:

 • Iboende risikofaktorer 
  Iboende risikofaktorer er særtrekk ved forhold og hendelser som kan påvirke muligheten for at en påstand inneholder feilinformasjon, før kontroller tas i betraktning. For ISA 540 spesielt betyr dette fokus på estimeringsusikkerhet, kompleksitet og subjektivitet. 
 • Risikovurdering 
  ISA 540 (revidert) krever en separat vurdering av iboende risiko og kontrollrisiko for regnskapsestimater. Det er øke risikovurderingshandlinger knyttet til forståelse av enheten og dens omgivelser, inkludert enhetens interne kontroll. 
 • Tilleggsopplysninger 
  Etter den nye standarden må revisor vurdere om tilleggsopplysningene er rimelige innenfor rammen av det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering. Tidligere var kravet å vurdere om de var adekvate. Det er økte krav til innhenting av revisjonsbevis for å vurdere rimeligheten. 
 • Øvrige endringer 
  Det foretas endringer i blant annet ISA 500 og innfører begrepet eksterne informasjonskilder.  En ekstern informasjonskilde er en ekstern person eller organisasjon som har fremskaffet informasjon som er brukt av enheten under utarbeidelsen av regnskapet, eller som er innhentet av revisor som revisjonsbevis, når slik informasjon er egnet for bruk av et bredt spekter av brukere. Når informasjon har blitt gitt av en person eller en organisasjon som opptrer i egenskap av ledelsens ekspert, serviceorganisasjon eller revisors ekspert, anses ikke personen eller organisasjon for å være en ekstern informasjonskilde med hensyn til den aktuelle informasjonen.

Merknader til høringsutkastene

De foreliggende høringsutkastene er oversettelser av de tilsvarende internasjonale revisjonsstandardene. Forslaget til ny revisjonsberetning er utarbeidet på bakgrunn av disse standardene, men tilpasset for bruk i Norge.

Revisjonskomiteen ber om at skriftlige kommentarer til formuleringer i forslaget, forholdet til norsk lovgivning, etc. sendes til ruben.bjerketveit@revisorforeningen.no innen 15. juni 2019.