Forslag til ny finanstilsynslov

Finanstilsynslovutvalget la i mars 2023 frem forslag til en ny finanstilsynslov. I vårt høringssvar påpeker Revisorforeningen blant annet at det er nødvendig å sikre spesialisert fagkompetanse i en felles klagenemnd for Finanstilsynets vedtak.

Publisert:

Revisjon er en del av den finansielle infrastrukturen

Lovforslaget er fremmet i NOU 2023: 6 Finanstilsynet i en ny tid. I Revisorforeningens høringssvar, påpeker vi at pålitelig finansiell rapportering og bærekraftsrapportering er sentralt i den finansielle infrastrukturen som skal sikre finansiell stabilitet og velfungerende markeder. Revisjon sikrer at rapporteringen er til å stole på.

Tilsynet med revisorer

Utvalget går inn for at det samlede tilsynet med revisorer og revisjonsselskaper bør videreføres i Finanstilsynet. Det er høy tillit til revisorer i Norge, og Revisorforeningen har forståelse for utvalgets argumenter. Vi tar derfor utvalgets innstilling til etterretning på dette punktet.

Felles klagenemnd for Finanstilsynets avgjørelser

Klager på Finanstilsynets vedtak etter revisorloven har siden 2012 vært behandlet i en klagenemnd. Finanstilsynslovutvalget foreslår at dette innføres for alle Finanstilsynets vedtak i enkeltsaker. Revisorforeningen mener at det må være et bærende prinsipp for en felles klagenemnd, at klagebehandlingen bidrar til riktige avgjørelser som de berørte kan ha tillit til. For å sikre nødvendig tillit til at klagenemnda fatter avgjørelser på et faglig forsvarlig grunnlag, er det etter vårt syn nødvendig at klagenemnda i den enkelte sak besettes med minst ett medlem med spesialkompetanse. I klager på vedtak etter revisorloven, bør minst ett medlem være en erfaren revisor. 

Revisorforeningen foreslår at det oppnevnes tre faste medlemmer til klagenemnden, hvorav ett er nemndlederen. I tillegg bør det oppnevnes et tilstrekkelig antall øvrige medlemmer til at de til sammen dekker alle tilsynsområdene forsvarlig. I den enkelte sak besettes nemnda med de tre faste medlemmene og to av de øvrige medlemmene ut fra deres kompetanse innenfor det klagesaken gjelder.

Finanstilsynets virkemidler

Finanstilsynslovutvalget har drøftet Finanstilsynets virkemiddelbruk og kommunikasjon. Revisoforeningen understreker betydningen av at Finanstilsynet vektlegger en god praksis for regelanvendelse og kommunikasjon. Veiledning og tilsynsavgjørelser bør ikke brukes som et alternativ til forskrifter.

Revisorforeningen viser også til Regelrådets høringssvar, hvor det blir påpekt at Finanstilsynets rolle som både regelverksutvikler og tilsynsmyndighet betyr at de skal føre tilsyn med etterlevelsen av de samme reglene som de selv har utredet og foreslått. Det er etter vårt syn viktig at Finansdepartementet og Finanstilsynet er bevisst på at dette kan medføre en skjevhet i vurderingene, både ved utformingen av regelverket og Finanstilsynets anvendelse av det.

Opplysnings- og rapporteringsplikt for revisor

Finanstilsynslovutvalget foreslår i hovedsak å videreføre de gjeldende reglene i finanstilsynsloven om Finanstilsynets adgang til å pålegge revisor å gi opplysninger og om revisors plikt til å rapportere om overteredelser mv. Vi påpeker i høringssvaret at det er behov for enkelte endringer i forhold til utvalgets forslag. 

Vi foreslår konkrete endringer for å sikre at bestemmelsen om plikt for revisor i foretak under tilsyn til å rapportere til Finanstilsynet på eget initativ, reflekterer terminologien i regnskapsloven og revisorloven. Dette vil etter vår oppfatning bidra til at det blir tydeligere hvordan bestemmelsen skal forstås og praktiseres. Vi foreslår også endringer i utformingen av Finanstilsynets hjemler til å pålegge revisor opplysningsplikt.

Kontakt oss

Som medlem i Revisorforeningen, kan du kontakte oss direkte  hvis du har innspill eller spørsmål til denne saken eller andre saker. 

Espen

Knudsen

Fagsjef rammebetingelser
413 23 438 [email protected]