Endringer i regnskapsstandarder

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har vedtatt endringer i flere regnskapsstandarder som følge av endringer i regnskapsloven. Endringene har vært på høring.

Publisert:

Lovendringene er gjennomført gjennom lov om endringer i verdipapirhandelloven og regnskapsloven mv. (periodisk rapportering og direktivgjennomføring) 30. april 2021 nr. 26. For nærmere informasjon om bakgrunnen for lovendringene vises det til lovforarbeidene (proposisjon 66 LS (2020-2021), NOU 2015: 10 og NOU 2016: 11).

Det er foretatt endringer i følgende standarder:

Endringene er i hovedsak begrenset til nødvendige endringer som følge av lovendringene, enkelte språklige endringer og sletting av enkelte momenter som ikke lenger er relevante. Øvrig oppdateringsbehov for standardene ligger utenfor mandatet for denne oppdateringen, og avventes til den fremtidige organiseringen av standardsettingen på regnskapsområdet i Norge er avklart. Det tatt inn noe mer veiledning på enkelte punkter i standardene, hovedsakelig i tilknytning til lovendringene.

Lovendringene, og dermed også endringene i standardene, trer i kraft for regnskapsår påbegynt 1. juli 2021 eller senere.

Vurderingen av behovet for endringer i NRS 16 Årsberetning, og følgeendringer i NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak og NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner på grunn av lovendringene gjenstår.