Referanser til IFRS® i årsrapporter mv.

IFRS Foundation® har oppdatert sine retningslinjer for varemerker og benevnelser av standarder i forbindelse med utgivelse av bærekraftsrapporteringsstandarder.

Publisert:

Det fremgår i retningslinjene punkt 2.1 at første gang det vises til IFRS standarder i et dokument, skal "IFRS" etterfølges av varemerkesymbolet, for eksempel:

  • IFRS® Accounting Standards
  • IFRS® Sustainability Disclosure Standards

Årsrapporter mv. - inkludering av varemerkesymbolet

Vi har vært i kontakt med IFRS Foundation, og fått tilbakemelding om at de ønsker slik angivelse av varemerkesymbolet også når dokumentet det er snakk om er en årsrapport eller et årsregnskap. Forventningen om bruk av varemerkesymbolet i tilknytning til IFRS fulgte også av tidligere retningslinjer, men en har kanskje ikke vært så bevisst på det i praksis.

IFRS Accounting Standards som godkjent av EU

For regnskaper avlagt etter norske regler tilføyes "som godkjent av EU" når det omtales i for eksempel regnskapsprinsippene hvilket regnskapsspråk som anvendes (kan være uten varemerkesymbolet hvis ikke det er første gang "adjektivet" IFRS er nevnt i dokumentet):

  • IFRS Accounting Standards som godkjent av EU

Ved oversettelse til norsk er det ikke åpenbart om begrepet "Accounting Standards" skal beholdes eller oversettes. I det siste tilfellet ville det blitt "IFRS regnskapsstandarder" som godkjent av EU". Det kan være argumenter for begge løsninger, men i eksempelsamlingen til revisjonsberetningene er det valgt å beholde "Accounting Standards", og det anbefales å benytte "Accounting Standards" for å ivareta målsetningen om konsistent praksis. 

IFRS Foundation forventer ikke at varemerkesymbolet benyttes ved omtale av en spesifikk standard. 

Revisjonsberetningene

For revisjonsberetningene har IASB Liaison Working Group i IAASB, etter å ha vært i dialog med staben i IASB, utgitt veiledning om implikasjonene for IAASB standardene av IFRS Foundations oppdatering av sine retningslinjer for varemerker. Det fremkommer i veiledningen at det forventes ikke at varemerkesymbolet benyttes i revisjonsberetningen.