Eksempelsamlingen for revisjonsberetninger er nå oppdatert

Eksempelsamlingen finner du på vår hjemmeside under "standarder og veiledninger" og "revisjon av årsregnskap".

Publisert:

Den mest betydningsfulle endringen er knyttet til at det henvises til IFRS Accounting Standards i stedet for International Financial Reporting Standards. Som følge av endringene i IAS 1 er betegnelsen a summary of significant accounting policies i avsnittet om konklusjon endret til material accounting policy information for den engelske versjonen av beretningene som avgis til regnskaper i samsvar med IFRS Accounting Standards. Tilsvarende endringer i den norske versjonen er at et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper er endret til vesentlige opplysninger om regnskapsprinsipper.

Det er også innarbeidet en rekke mindre endringer som gjelder betegnelser som ikke er brukt konsistent, bruk av datoangivelse i de engelske beretningene samt identifiserte grammatiske feil.

For beretningene som inneholder avsnittet Vesentlig usikkerhet knyttet til fortsatt drift, er beskrivelsen endret slik at det fremgår tydelig at usikkerheten må være beskrevet i den aktuelle noten som det henvises til. Betegnelsen Presisering skal ikke brukes som overskrift i slike tilfelle. Dersom vesentlig usikkerhet anses å foreligge uten at dette er tilstrekkelig omtalt i note, skal revisjonsberetningen inneholde en konklusjon med forbehold. Gjennomgang av et utvalg revisjonsberetninger fra siste år viser at et betydelig antall beretninger ikke er utarbeidet i samsvar med det som følger av kravene i ISA 570 og eksempelsamlingen.

Bruk av standardiserte maler innebærer også risiko for at beskrivelsen i revisjonsberetningene ikke er tilpasset det enkelte selskap og den faktiske situasjonen. Det foreligger også en del beretninger hvor de kravene som gjelder plassering av forbehold ikke er i samsvar med kravene i ISA 705. Følgende er noen typiske eksempler på dette som det er hensiktsmessig å være oppmerksom på:

  • Omtalen av forbehold kan være mangelfullt beskrevet og uten at betydningen for regnskapet klart fremgår. Når det ikke foreligger tilstrekkelig revisjonsbevis for inngående balanse, skal dette omtales i konklusjonen som med unntak av den mulige virkningen av forholdet samtidig som dette forklares i avsnittet som beskriver grunnlaget for konklusjonen. Det er ikke et valg å omtale dette kun som en presisering eller andre forhold. Et annet eksempel er at revisor omtaler svakheter i intern kontroll eller brudd på bokføringsreglene uten at det angis hvordan dette påvirker regnskapet.
  • Ved identifiserte feil eller manglende informasjon skal forbehold uttrykkes som med unntak av virkningen av forholdet. Ved manglende revisjonsbevis skal forbeholdet uttrykkes som med unntak av den mulige virkningen av forholdet siden virkningen ikke er kjent.    
  • I konklusjonsavsnittet vises det feilaktig til rettvisende bilde av kontantstrømmer for selskaper som ikke har kontantstrømoppstilling
  • Omtale av øvrig informasjon tas med i revisjonsberetningen for selskap som ikke har øvrig informasjon i årsrapporten
  • Når foregående års regnskap ikke er revidert, skal dette omtales som vist i eksempel P-7.

 

Ruben

Bjerketveit

Fagsjef revisjon
400 33 430 [email protected]